Aleksi Hernesniemi

Tynkkysen näytösoikeudenkäynti (analyysi)

Perussuomalaisten Nuorten entisen puheenjohtajan Sebastian Tynkkysen oikeudenkäyntiä on seurattu tiedotusvälineissä varsin laajasti. Asiaan on varmasti vaikuttanut asian julkisuus. Alunperin kuvauslupaa ei pitänyt tulla, mutta yllättäen siihen myönnettiinkin lupa. Näin koko oikeudenkäynnin istunto striimattiin Facebook- ja YouTube -kanaville koko kansan nähtäville.

Tynkkystä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta, viitaten hänen Facebook-kirjoituksiinsa viime vuodelta. Sebastian Tynkkysellä ei ollut avustajaa oikeudessa, vaan hän edusti itse itseään. Sebastian Tynkkynen latasi oman puolustuspuheenvuoronsa kaiken kansan nähtäville verkkoon ennen oikeudenkäyntiä. Katsoin itse oikeudenkäyntiä nettistriimin kautta. Istunto oli karmeaa katsottavaa. Ei Tynkkysen kannalta, vaan Suomen oikeuslaitoksen kannalta – mihin karmeaan tilaan se on ajettu.

 

Sananvapautta murennetaan

 

Kiitos valistusajan (Locke et al), keskiajan pahimmista noitavainoista ja taikauskoista on jo päästy. Suomessa on sananvapaus, jolla turvataan oikeus ilmaista ja vastaanottaa mielipiteitä toisen estämättä. Sananvapaus on perustuslaillinen ja luonnollinen oikeus, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle. Lainsäätäjä on säätänyt tiettyjä rajoitteita sananvapauteen, jolla turvataan toisenlaisia suojeltavia hyveitä. Tällainen suojeltava asia on esimerkiksi ihmisten yksityisyys. Jos rajoituksia asetetaan perusoikeuksille, niiden tulee olla tarkkarajaisia. Rajoitusten on läpikäytävä hyväksytysti perusoikeuksien rajoitusperusteet. Epätarkkojen lakien tekeminen on perustuslain vastaista, koska se on ristiriidassa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kanssa. Pelkästään ”musta tuntuu inhottavalta” ei siis ole peruste sille, että jokin asia tulisi kieltää, vaan asian kiellon tulee perustua laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja todelliseen vakavuuteen. Sananvapaus sisältää myös oikeuden loukata, eikä kellään ole oikeutta tässä maailmassa olla loukaantumatta. Hallitsijoiden, ideologioiden, uskontojen, kulttien, lahkojen, viranomaisten – kaiken on kestettävä kritiikkiä. Länsimainen oikeusvaltio perustuu oikeuteen kritisoida. Koko sivistyksemme läntisessä maailmassa on lähtenyt kritisoinnista ja järkeilystä. Kouluissakin opetetaan argumentointitaitoja, jotta nuoret oppisivat kritisoimaan ja ajattelemaan.

Kiihotus kansanryhmää kohtaan tai uskonrauhan rikkominen ovat rikoksina ongelmallisia, koska ne ovat erittäin tulkinnnavaraisia. Niiden perusteella voidaan tuomita täysin mielivaltaisesti ihmisiä. Rikoksen tunnusmerkistö on lavea. RL 11:10 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sanotaan (tummenus oma):

  • ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Jo hallituksen esityksessä HE 317/2010 tuodaan monta kertaa esille, että kyseessä on tulkinnanvarainen laki: ”Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate asettaa kuitenkin rajoja sille, miten pitkälle nykyistä tunnusmerkistöä voidaan tulkinnallisesti ulottaa.” Esitöissä muun muassa epäröidään sitä, onko vammaisilla kiihotuslain suojaa vai ei, koska sanamuodosta sitä ei voi päätellä.

Käytännössä minkä tahansa ryhmän kritisointi on siten tuomittavaa. Tämän lain nojalla olisi loogista tuomita myös kaikki vihamieliset savolais-, laihialais-, blondi- ja vitsit, koska ne perustuvat syntyperään ja etniseen alkuperään, jotka löytyvät rikoksen tunnusmerkistöstä. Kuitenkaan en ole kuullut, että näistä olisi käräjille viety ihmisiä. Jos väitteen X esittämisen laittomuus on riippuvainen loukkaantujan etnisestä ryhmästä, lainsäätäjä on toiminut rasistisesti, koska on asettanut tietyn paikkakunnan, maakunnan tai kansallisuuden omaavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. ”Pitäähän hurtteja savolaisvitsejä jokaisen vähän kestää” voidaan sanoa myös mistä tahansa muusta kansanryhmästä. Ovatko standardit yhdenmukaiset? Kestääkö sama logiikka loppuun saakka? Millä perusteella jonkun toisen kansanryhmän loukkaantuminen on suojeltavampaa kuin jonkun toisen kansanryhmän loukkaantuminen?

Uskonrauhan rikkominen on oma lukunsa (tummennus oma):

  • ”Joka 1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai 2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Jos siis joku perustaa uskonnollisen yhdyskunnan kaveriporukalla ja kirjoittaa pyhän kirjan, voi saattaa Suomen lain nojalla ihmisiä tuomiolle siitä, että ”omia uskonnollisia tuntoja on loukattu”. Syyt voi olla mikä hyvänsä. Jos laki on kaikille sama, kuten sen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla tulee olla, näin tulee tuomioistuimissa menetellä. Toisin sanoen uskonrauhan rikkominen voi tulla täysin absurdeistakin syistä, jos nyt joku uskonnollinen ryhmä olisi jotain asiasta X pyhissä kirjoituksissaan maininnut. Ei tällainen keskiaikainen laki kuulu enää 2010-luvulle. Tällainen täysin mielivaltaisesti tulkittava pykälä on helposti rinnastettavissa Malleus Maleficarumiin – kummassakaan ei ole järkeä.

Kiihotuslakien tarkoituksena ei kuitenkaan ole suojata kantaväestöä eikä niiden tarkoituksena ole puolustaa järkeä ja totuutta. Monet oikeustapaukset ovat osoittaneet, että *tiettyjen asioiden* kritisoiminen on tehty mahdottomaksi, koska niistä uhkaa tuomio. Tämä ohjaa itsesensuurin kierteeseen, jossa ihmiset alkavat miettiä omia sanojaan yhä enemmän, saako sellaista sanoa. Tämä oli kuin 1970-luvun Suomessa, jossa kytättiin toisia ihmisiä, ovatko he neuvostovastaisia. Tällaisia sananvapaudettomia maita on yhä olemassa, ja ne ovat diktatuureja, joissa ihmisoikeuksilla ei juurikaan ole merkitystä. Tähänkö ryhmään Suomi haluaa kuulua?

 

Tynkkysen oikeudenkäynnissä kuultua

 

Syyttäjä viittasi puheenvuorossaan siihen, että kyse on kokonaisuudesta, mikä tekee Tynkkysen kirjoitukset laittomiksi. Sanasta sanaan syyttäjältä, joka viittaa eräisiin Tynkkysen sitaatteihin:

  • - - syyttäjän mielestä nimenomaan luovat sen tietynlaisen vaikutelman, saavat tietynlaisia merkityssisältöjä.”

Tietynlainen vaikutelma? Tietynlaisia merkityssisältöjä? Olenko yliopistolla sukupuolentutkimuksen luennolla, kun kuulen tällaista? Tämän kaltaisella perustelulla ei oikeutta voi jakaa, vaan sen täytyy perustua järkeen ja johonkin konkreettiseen. Tämän kaltaiseen väitteeseen on esitettävä vastakysymykset: Miten tuo vaikutelma on syntynyt? Millä tavalla tuota vaikutelman syntymistä on arvioitu? Mitä mittareita on käytetty? Kuten voidaan todeta, tässä on kyse täysin subjektiivisesta ja mielivaltaisesta tulkinnasta. Tässä on juuri nykyisen kiihotuslainsäädännön vaara: se perustuu mielivaltaiseen soveltamiseen.

Syyttäjä jatkoi istunnossa:

  • Jos esitetään tällainen lausuma, että islam pitää kitkeä Suomesta pois, niin kyllähän tuosta lukijalla väistämättä tulee sellainen ajatus, että sehän ei voi tapahtua muuten kuin poistamalla täältä ihmiset, joiden uskonto on islam. Sitten, kun tuo virke yhdistyy tuohon miten tuo teksti jatkuu eli siinä hieman myöhemmin todetaan, että - - niin tämä virkehän yhdistyy väistämättä sitten tuohon ensimmäiseen virkkeeseen, jossa todetaan, että - - niin kyllähän tästä väistämättä tulee sitten sellainen käsitys, että halutaan poistaa Suomesta - tyhjentää Suomi ihmisistä joilla ei ole syytä leskella maassamme ja ihmiset ne joilla ei ole oikeutta oleskella maassamme, muslimit ovat sellaisia ihmisiä. Näin syyttäjä tämän käsittää ja on sitä mieltä, että sellainen käsitys tästä tulee.”

Tähän on todettava:

1) On syyttäjän oma mielipide, että lukijalla syntyisi ajatus, että ihmiset tulee poistaa maasta. Syyttäjä ei kuitenkaan pysty erittelemään, miten lukijalle (ja kenelle lukijalle?) syntyy tällainen ajatus. Miksi syntyy?

2) On syyttäjän oma mielipide, että islam voisi poistua Suomesta vain ihmiset poistamalla. Syyttäjä ei kykene erittelemään, miksi hän näkee vain tämän yhden vaihtoehdon. Kyllähän ideologia voi kadota ilman, että ihmiset katoavat, koska ihmiset voivat muuttaa mielipiteitään, kun he viisastuvat.

3) On syyttäjän mielipide, että syntyisi käsitys, että kellään muslimilla ei ole oikeutta oleskella maassamme. Syyttäjä ei kykene osoittamaan, mistä hän on saanut käsityksen siitä, että kaikilla muslimeilla kokonaisuudessaan ei olisi yksilöinä oikeutta oleskella maassamme.

Kun teksteissä puhutaan islamin kitkemisestä, teksteissä ei ole puhuttu siitä, että ihmisiä tulisi kitkeä, vaan kyse on ollut ideologiasta. Jos islamin kitkeminen on käsitteenä laiton, tällöin vastaavaa logiikkaa tulisi soveltaa myös kaikkiin muihin ideologioihin yhdenvertaisesti. Mikään ideologia ei voi nousta erityisoikeudella muiden edelle, koska emme elä enää keskiaikaa, jossa syntyperän mukaan ihmisille jaettiin etuoikeuksia. Jokainen uskonto on oppirakennelma. Sananvapaus sisältää oikeuden kritisoida asioita. Poliittinen vaikuttaminen edellyttää vapaata yhteiskunnallista keskustelua. Näiden seikkojen tulisi olla lähtökohtia, mutta mitä ilmeisimmin ne eivät ole nykyisen kiihotuslainsäädännön nojalla.

Syyttäjä jatkaa, viitaten toisiin sitaatteihin:

  • Tässä nyt halutaan nimenomaan sitten poistaa islaminuskoa tunnustavat ihmiset Suomesta ja nimenomaan kollektiivina kaikki islaminuskoa tunnustavat ihmiset.”

Syyttäjä puhuu teksteissään islaminuskoisista, kun taas Tynkkynen on teksteissään puhunut islamista opillisena rakenteena ja poliittisena filosofiana. Tynkkynen joutui korjaamaan monta kertaa istunnossa syyttäjää, että kyse ei ole ihmisten kitkemisestä, vaan ideologian kitkemisestä. Suomessa tehdään jo nyt paljon työtä viranomaisten taholla, jotta islamilaista radikalisoitumista saataisiin ehkäistyä Suomessa. On poliittinen mielipide kannattaa tai olla kannattamatta islamilaista lakia, kuten esimerkiksi entinen kansanedustaja Kimmo Sasi (kok) on ilmaissut kannattavansa islamilaisen sharia-lain käyttöönottoa Suomessa. Myös päinvastaisen mielipiteen ilmaisun täytyy kuulua ilmaisunvapauden piiriin. Ei yksinkertaisesti voi olla laitonta kannattaa Suomessa länsimaista vapaata yhteiskuntaa, jossa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia ja seksuaalivähemmistöihin ei kohdisteta väkivaltaa. Jos tämä olisi laitonta, suurin osa suomalaisista olisi rikollisia.

Tynkkysen kirjoituksessa viitataan siihen, että maasta täytyy poistaa ne ihmiset, joilla ei ole oikeutta oleskella enää maassa. Toisin sanoen viranomaisten täytyy hoitaa työnsä ja siihen tulee ohjata resursseja. ”Palautusautomaatti”, johon Tynkkynen viittaa, on viranomaisprosessi, joka perustuu Suomen lakiin. Miten voi olla kiihotusta kansanryhmää kohtaan kannattaa sitä, että Suomen viranomainen hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja tuloksellisesti? On poliittinen ja täysin oikeutettu mielipide kannattaa lisäresursseja esimerkiksi Migrille ja poliisille, jotta laittomasti maassa oleskelevat voidaan poistaa maastamme, kuten lakimme edellyttää. Miten lain toteuttamisen vaatiminen voi olla rikollista?

Käsiteltäessä uskonrauhan rikkomista syyttäjän mukaan pedofiliaan liittyvät lausunnot ovat tuomittavia. Tässä päästään jälleen klassisen ongelman äärelle, joka oli jo Jussi Halla-ahon oikeudenkäynnin aikana nähtävillä: Voiko tosiasian sanominen ääneen olla lain vastaista? Halla-aho sai tuomion. Halla-aho on tarkemmin analysoinut Suomen oikeuslaitoksen ”mahtilogiikkaa” häntä koskeneessa asiassa. Oikeudenkäynnin lopputuloksena saatiin legendaariseksi jäänyt lause: Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävissä keskusteluissa." Tämä virke kuvastaa hyvin oikeuslaitoksen rappiota, jossa järki on hylätty.

Palautetaanpa mieliin hallituksen esitys HE 317/2010:

  • Tällaiset erittäin törkeiden kansainvälisten rikosten julkiset kieltämiset, vakavat vähättelyt yms., joiden kriminalisointia tietyin edellytyksin edellytetään puitepäätöksessä ja lisäpöytäkirjassa, ovat rangaistavia jo nyt kiihottamisena kansanryhmää vastaan sillä edellytyksellä, että rikoksessa uhataan tai loukataan määrättyä kansanryhmää. Viimeksi mainituissakaan julkisen kieltämisen yms. tapauksissa kiihottamiskriminalisointi ei rajoita yhteiskunnallista keskustelua historiallisista tapahtumista. Näistä asioista täytyy saada olla eri mieltä ja esimerkiksi uusi tutkimustieto saattaa hyvinkin antaa perustellun aiheen uusien käsitysten esittämiseen tällaisten tapahtumien merkityksestä ja tulkinnasta. ”

Nykyinen laki siis antaa oikeuden esittää kriittistäkin tietoa, jos kyse on ”esimerkiksi uudesta tutkimustiedosta”, ja se ”saattaa hyvinkin antaa perustellun aiheen uusien käsitysten esittämiseen tällaisten tapahtumien merkityksestä ja tulkinnasta”. Tynkkysen ja Halla-ahon esittämät näkemykset, jotka perustuvat todennettavissa oleviin asioihin, nauttivat lain suojaa. Jos vastakkain ovat historiallinen fakta ja toisen loukatut tunteet, historiallista faktaa ei voi hiljentää. On tietysti hyvin valitettavaa, että esityksen perusteluista uupuu sana ”logiikka” – ilmeisesti oli liian kova pala purtavaksi lainsäätäjälle.

 

Lopuksi

 

Me emme voi tehdä niin, että asetamme tiettyjä ryhmiä kritiikin ulkopuolelle, koska me elämme maassa, jossa kaikkien tulee olla lain edessä yhdenvertaisia. Emme elä enää keskiajalla, jossa aatelisilla oli omat erityisprivilegionsa ja rahvaalta ne puuttuivat. Kaikkia ihmisiä ja heidän aatemaailmojaan on voitava arvostella yhtäläisin kriteerein. Kun puhutaan rasismista, unohdetaan hyvin usein, että on myös rasismia sekin, että toisia suositaan heidän etnisen taustansa vuoksi. On aivan perusteltua kysyä, mitä integraatiota se sellainen on, jos tietyille maahanmuuttajaryhmille asetetaan matalammat standardit kuin muille kansalaisille – eihän sellainen integraatiopolitiikka kannusta länsimaisten arvojen omaksumiseen, vaan täysin päinvastaiseen eli segregaatioon.

Kiihotus kansanryhmää vastaan on rikoksena kuitenkin sellainen, ettei siinä suoraan voida osoittaa asianomistajaa, eli henkilöä, jonka tunteita on loukattu. Ja viime kädessä tässä oikeudenkäynnissähän on kyse tunteista. Nykyinen lakimme haluaa suojata ihmisten tunteita: pahaa mieltä ei saa tulla (viranomaisille, jotka saavat palkkansa mielensäpahoittamisesta toisten puolesta). Toisessa päässä on taas järki ja laki – länsimaisen sivistyksen perustus. Kyllä – järki voi loukata, järkyttää ja satuttaa (ja usein se onkin loukannut hallitsijoita ja tyranneja kautta historian) – mutta viime kädessä se on aina ollut se kehityksen valo, joka on ohjannut ihmiskuntaa eteenpäin. Jos hylkäämme järjen, ja otamme kaksoisstandardeja pulppuavan tunteidensuojeludoktriinin kiintotähdeksemme, olemme tuhoontuomittuja. Kiihotuslakien avulla on luotu ja luodaan edelleen loogisia ristiriitoja, jotka voivat ehkä kestää pumpulista mukavuuden tunnetta, mutta eivät kestä järkeä. Edessä on silloin ainoastaan loputtomien poikkeusten ja poikkeusten poikkeusten viidakko, josta ei enää lakimiesarmeijakaan ota selvää, mitä tänään tai huomenna on sallittua sanoa ääneen.

Kiihotus kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkominen tulisivatkin pykälinä poistaa rikoslaista. Ne ovat modernin noitavainon apuvälineitä, ja niitä voidaan käyttää toisinajattelijoiden hiljentämiseksi. Ne tukahduttavat avoimen keskustelun, rajoittavat älyllistä keskustelua ja tuhoavat jo alkutekijöihinsä sen mahdollisuuden, että oikeista ongelmista voitaisiin puhua ääneen.

Oikeuslaitos ei ole politiikasta vapaa, sillä tuomioistuin tekee poliittista punnintaa tuomioita antaessaan. Valintojen tekeminen ja kyseenalaistamisen mahdollisuus tekee asiasta kuin asiasta poliittisen. On siis poliittinen päätös, tuomitaanko Tynkkynen. Ja on siten politiikkaa, voittaako tunteidensuojelu vai järki. Jos oikeus ei perustu järkeen ja logiikkaan, mihin sen tulee perustua?

 

**

 

Jos haluat puolustaa suomalaisten sananvapautta, kannattaa käydä allekirjoittamassa kansalaisaloite Sananvapauden turvaaminen mielipidevainolta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2251

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

33Suosittele

33 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (160 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Osaatko arvioida, miksi poliittisista toimijoista juuri persut eivät osaa noudattaa olemassaolevaa Suomen lainsäädäntöä?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Yhtä hyvin voisit kysyä, miksi toisinajattelijat eivät osanneet elää Neuvostoliitossa joutumatta jatkuvasti erilaisiin hankaluuksiin.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Persut ovat toisinajattelijoita diktatuurivaltiossa?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen Vastaus kommenttiin #7

Sellaisia piirteitä tässä on. Suomi on yhden totuuden maa, ja tällä hetkellä virallinen pyhä lehmä on monikulttuurisuus. Kuuluuko demokratiaan esim se, että valtakunnallisen mediayhtiön ja koululaitoksen tehtäviin voidaan määritellä monikulttuurisuuden edistäminen? Ei kuulu.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #11

Tuota noin, persut ovat hallituksessa ja sanelevat mm. maahanmuuttopolitiikan. On todella pelottava ajatus, että silti he uskovat olevansa yhteiskunnan vainottua paariaa.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #15

Hulluinta tässä on, että persujen eduskuntaryhmä itse jakelee jäsenilleen tuomioita näistä "sananvapausjutuista". Milloin annetaan huomautus, milloin varoitus tai erotetaan määräajaksi tai kokonaan. aina yksimielisellä koko eduskuntaryhmän päätöksellä.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #19

Politiikassa vastapuolen pitää niitä sääntöjä noudattaa. Ensimmäisen poliittisen moraalin opin saa, kun huomaa miten säännöillä ja vaatimuksilla sääntöjen noudattamisesta pelataan poliittista peliä.

Säännöt on kivoja siihen asti kunnes se oman leirin kaveri on joutunut sääntöjen kanssa vaikeuksiin.

Politiikassa säännöt ovat vain pelivälineitä.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen Vastaus kommenttiin #15

Hallitus ei päätä syytteistä eikä tuomioista. Syyttäjälaitos ja oikeusasteet ovat tukevasti suvaitsevaisuusmafian (Demla-tuomarit) käsissä, ja siksi laintulkinnat ja tuomiot ovat pahasti vinoutuneita.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #15

Ongelma on riippumaton oikeuslaitos, jonka toimintaan ei oikeusministerikään voi puuttua. Sama vaiva Ylellä ja vapaalla lehdistöllä, toimivat miten sattuu, persuista piittaamatta.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen Vastaus kommenttiin #15

Petra, persut ovat kyllä hallituksessa, vaan eivät sanele maahanmuuttopolitiikkaa, ovat kylläkin onnistuneet tekemään siihen tiukennoksia.

Tuolla alempana väität Floridan ampujan olleen kristitty. Ja ihmettelet, voisiko kristityt karkoittaa, koska he ovat joukkosurmiin taipuvaisia?

En tiedä, kumpi meistä on ymmärtänyt väärin mutta minun käsittääkseni hän oli radikalisoitunut muslimi Eskoban Sandiego aka Aashiq Hammad, joka jo 2007 tallensi nettiin islamisailta hengellistä musiikkia. Ja olen myös käsittänyt, että hänen ampumisensa motiivi oli islamilainen.

http://gotnews.com/breaking-fortlauderdale-terrori...

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #78

Reino Toivanen, minä en ole väittänyt alempana kristityistä yhtään mitään. Ehkä joku muu henkilö on, mutta en minä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun säveltelet minusta asiota ihan omasta päästäsi. Lopeta se, ole hyvä.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #15

Petra ja suosittelijasi, persutko yksinään vastaavat maahanmuuttopolitiikasta ?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #82

Kovasti kehuskelevat sillä, miten ovat saaneet hallituksessa kaikki alan tavoitteensa läpi.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen Vastaus kommenttiin #15

Mitä vikaa maahanmuutossa on ? Ja PS-puolueessa ?

Ainakin terroristit saavat etuja.

Kelan tukia voi virrata yhä Isis-taistelijoille – asiantuntija: Sosiaaliturva on merkittävä terrorismin rahoittaja.

EU-maat rahoittavat välillisesti terroristijärjestö Isisiä maksamalla sosiaalitukia konfliktialueille lähteneille vierastaistelijoille. Ruotsalainen terrorismin tutkija Magnus Ranstorp sanoo Ilta-Sanomille, että sosiaalituet ovat yksi Isisin merkittävimmistä mikrorahoituksen lähteistä.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000050315...

Käyttäjän maunostranden kuva
Mauno Strandén Vastaus kommenttiin #15

Petralla taitaa olla ihmeellisiä mielipiteitä, "persut sanelevat maahanmuuttopolitiikasta"? Tuo oli tahallista vääristelyä, ei yksi puolue määrää mitään? Olet maahanmuuton kannalla, johan ennen hallitukseen tuloakin väitettiin persujeen syytä olevan maahan tunkeutuminen?
Suurin syyllinen on eu kiimaiset, eu päättää noin 90% Suomenkin laista ja eniten laittomia maahantulijoita tuli Ruotsista, onko Ruotsi vaarallinen maa?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #7

Ei diktaduurissa, mutta enemmistödemokratiassaa.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

Persut eivät niele ajatusrikollisuuden, kulttuurirelativismin ja muun puhtaasti tulkinnanvaraisen sekä subjektiivisen ylisensitiivisyyden (Aleksin mainitsema "tunteidensuojelu") muiluttamista rikoslainsäädäntöön ainakaan panematta hanttiin.

Siinä syy - käsititpä nämä tekijät miten haluat.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Lainsäädäntöön muiluttaminen on kyllä taas varsin harhainen määritelmä asiasta, jos todellisista muilutuksista mitään tiedät.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Ei juuri kukaan osaa. Lainsäädäntö on tältä osin mielivaltainen. On mahdollista, että syytetyt valikoidaan poliittisen kannan perusteella.

Lisäksi esim. Kiemunki ja Hakkarainen tuomittiin siitä huolimatta, että he noudattivat lakia.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Alustaja sanoo: "Me emme voi tehdä niin, että asetamme tiettyjä ryhmiä kritiikin ulkopuolelle, koska me elämme maassa, jossa kaikkien tulee olla lain edessä yhdenvertaisia." Mihinkähän asiaan tämän nyt pitäisi liittyä, jos Tynkkysen tapauksessa olisi kyse vain tietyn ideologian kitkemisestä eikä ihmisryhmistä?

Onko jonkun mielestä hyvinkin loogista puolustaa sananvapautta vaatimalla jonkin ajatustavan poistamista maasta?

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Ei taida jäädä pelkkään ajatustapaan, vaan se ilmenee myös käytännössä mm. terrorismina. Charlie Hebdo esimerkkinä.

Tämä kaventaa sananvapautta.

Juuso Hämäläinen

On hyvinkin, jos ajatustapa kuten uskonto selkeästi kehottaa lakien vastaiseen toimintaan. Ja jos tuon ajatustavan harjoittajat toimivat oppiensa mukaan tai vaikenevat uskonveljiensä uskontoon perustuvista rikollisista toimista, heidätkin voidaan poistaa maasta ennen kansalaisuuden myöntämistä.

Hyvin loogista.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Mihin maahan ajattelit poistaa Päivi Räsäsen?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Hernesniemi: "Syyttäjä puhuu teksteissään islaminuskoisista, kun taas Tynkkynen on teksteissään puhunut islamista opillisena rakenteena ja poliittisena filosofiana. Tynkkynen joutui korjaamaan monta kertaa istunnossa syyttäjää, että kyse ei ole ihmisten kitkemisestä, vaan ideologian kitkemisestä."

Tynkkynen: "Maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta sen lisäksi, että meidän pitää yrittää kaikin mahdollisin keinoin torpata maamme islamisaatio rajoittamalla mahdollisuuksien mukaan ihmisten tuloa tänne, nyt uusi isompi kysymys tulee olemaan se, miten saamme ne ihmiset pois maasta, jotka ovat jo tulleet.
- - -
Mitä vähemmän Suomessa on islamin lähettiläitä, sitä parempi. Mitä vähemmän meillä on muslimeja, sitä turvallisempaa. Nyt vain se palautusautomaatti pyörimään täyttä häkää ja eroon samalla islamista, ennen kuin on liian myöhäistä."
https://www.facebook.com/sebastian.tynkkynen/posts...

Hernesniemenkin kannattaisi jättää tällaisten "analyysien" teko siihen asti, kun tuomioistuin on antanut ratkaisunsa. Jo jutun tässä vaiheessa voin kuitenkin todeta, että esiintyminen ilman avustajaa ei ole viisasta, siitähän on jo esimerkkejä.
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/halla-ah...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Juuso Hämäläinen

Tämä on poliittinen oikeudenkäynti, jossa asianajajasta ei mitään apua.Tynkkynen tuomitaan joka tapauksessa.

Jo joutuminen syytetyn penkille on rangaistus, koska Tynkkysen lausunnot eivät millään muotoa ylitä syyttämiskynnystä. Hänhän toteaa, että islamilaisuus ei oppina vastaa lakejamme eli ei kuulu tänne. Tämähän on fakta. Nuo oppikirjoitukset ovat kehoituksiltaan selkeästi lain vastaisia. Jos niitä uskova noudattaa niin hän pakostakin syyllistyy rikoksiin.

Eli uskova ja uskonto on pidettävä tiukasti erillään. Ongelma syntyy, kun uskova ottaa uskontonsa kirjoitukset ja tulkinnat kirjaimellisesti. Näin on mm. wahabistien kohdalla, joiden opetukset ovat tuottaneet globaalin islamilaisen terrorismin. Rahoitus tulee lännen bensalaskuista, jotka virtaavat mm. Saudeihin ja Qatariin, joiden johto rahoittaa wahabistien uskontokouluja ympäri maailmaa, pitääkseen itsensä vallassa.

Tynkkynen selkeästi tuomitsee tämän kutsuen sitä islamisaatioksi. Luulisi olevan tuomareillekin selvää tämän.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Kommentissasi #8 näit selvästi uskovan ja uskonnon eron. Analogiasi kristittyihin oli hyvin osuva, vaikka kyse ei välttämättä ole uuden testamentin vaikutuksesta. Yhtä lailla maallistuneet juutalaiset, kristityt kuten muslimitkin ovat monilta osin hylänneet pyhän kirjansa kohtuuttomuudet ja sivistymättömät käskyt.

Miksiköhän et näe että Kalevi osoitti, ettei Tynkkynen tehnyt tuota eroa ja vastaa siitä nyt oikeudessa? Tynkkynen ja blogisti koittavat selittää mustaa valkoiseksi.

Sinänsä pidän kiihoittamista kansanryhmää kohtaan hyvin ongelmallisena lainkohtana, mutta se onkin oma keskustelunsa.

Juuso Hämäläinen Vastaus kommenttiin #28

Vasta huomasin tämän kommenttisi. No ensiksi sanon, että en kaikkia tapahtumia tunne enkä ole kaikkia lukenut. Kommenttini perustuvat toki vain osittaiseen tietoon.

Kommentissa #8 kirjoitin tosiaan, että uskonto on arvosteltaessa pidettävä visusti erillään uskovasta. Mutta myös totesin, että ongelma syntyy, jos uskova noudattaa sellaisenaan uskontoa, joka ohjaa laittomiin tekoihin. Silloin sekä uskonto että uskova ovat riski.

Pidän kuitenkin kokonaisuudessa Tynkkysen ydintarinaa, joka korostaa islamisaation uhkia tulevaisuudessa, tärkeämpänä kuin Tynkkysen puutteellista esitystapaa ja suoranaisia virheitä. Yleisön huomio keskittyy nyt väärään kohteeseen. Varsinkin, koska Tynkkynen mitä ilmeisimmin on tosiaan huolissaan tulevaisuudestamme. Hänen motiivinsa ei ole mielestäni kehotus johonkin uskontokuntaan kohdistuvaan vihaan vaan toimintaan sen estämiseksi, ettei kauhuskenaariot toteudu. Kuten ovat jo muualla tehneet.

Jokainen älyllinen ihminen tajuaa Tynkkysen esityksistä riippumatta, että muslimeista vain pieni joukko on vaaraksi. Enemmistö on tavallisia rauhallisia ihmisiä, joille ei tulisi mieleen ryhtyä terroritekoihin ja väkivaltaan. Siksi olenkin aina pahoitellut, että he eivät nåkyvämmin puutu ääriryhmiensä toimintaan. Ilmianna ja tuomitse vähintään. Vaikeneminen on jonkin asteisen kannatuksen merkki. Näin looginen lännen asukas ajattelee.

Tilanne on Tynkkys-jutussa tietyllä tavalla sama kuin Irakin sodassa oli. Ihmisten huomio länsimaissa keskitettiin taitavasti pahaan Saddamiin, jotta USAn koalitio saattoi hyökätä. Taustalla tapettiin sitten valtava määrä ihmisiä. Ihan turhaan. Siinä menivät mummot ja lapset teuraaksi samalla. Juuri kukaan ei huomannut ajoissa syyllistää Bushia ja kavereitaan massamurhasta. Hehän olivat julistaneet itsensä hyviksiksi. Oli kerettiläistä ja valtavirtaa loukkaavaa arvostella näitä lännen tappohommia.

Nyt lopulta tiedämme kuinka väärässä enemmistö länsimaissa oli. Ja on sitä ollut muissa muslimimaissa tehdyissä vallankaappauksissa järjestelmällisesti. Viimeisimpänä enemmistön hölmöytenä on Venäjä ajettu nurkkaan. Kenenkään voittamatta yhtään mitään yhtään missään. Päinvastoin.

Ihminen on sosiaalinen laumaeläin. Tästä huolimatta ei tulisi pyrkiä aina yhteiseen käsitykseen mistään vain sen takia, että on tärkeää olla osa enemmistöä ja siksi samaa mieltä. Terve anarkia on ajattelussa parempi. Yllättäen myös lauman kannalta. Siksi on hyvä kriittisesti katsoa vaikka lakeja eikä aina jauhaa samaa levyä yhteisesti sovituista säännöistä, vaikka sääntö olisi täysin typerä. Järkevä toiminta on taatusti tärkeämpää kuin sääntöjen pakonomainen noudattaminen. Tämä pätee myös Tynkkysen tapaukseen.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #146

Pidin analogiastasi Tynkkysen ratkaisun ja Irakin sodan välillä. Molemmissa menevät mummut ja lapset "teuraaksi". Ymmärrän toki että halusit sanoa jotain muuta, mutta näin halusin tuon lukea.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #146

#146. Vaikka välillä muistaisit, että "kaikki" muslimit eivät ole terroristeja, kohta perään jo kerrot, että "juuri kukaan" ei huomannut ajoissa syyllistää Bushia ja kavereitaan massamurhasta.

Minkähän peiton alla vietit ne vuodet, jolloin länsimainen journalismi käsitteli Irakin sotaa päivittäin?

Arto Krupula

Olen samaa mieltä. Juuri näin.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Oliko Tynkkysellä oikeudenkäyntiavustaja, uutisissa ei ole ainakaan mainittu ?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #121

Ei kai halunnut. Olisi häirinnyt showta.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #131

En ole tienytkään että oikeudenkäynnit ovat ovat vain huvitapahtumia.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #132

Kyllähän tuokin viittaa siihen, että kyse oli Tynkkynen-showsta. Hän halusi itse puolustaa itseään, koska se takasi maksimaalisen näkyvyyden. En tiedä, voisiko tuomari määrätä syytetylle oikeusavustajan, jos hän ei itse osaa hoitaa puolustustaan. Haluista huolimatta.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #134

Tuomari voi määrätä oikeusavustajan ja siirtää istuntoa.

Käyttäjän maunostranden kuva
Mauno Strandén Vastaus kommenttiin #131
Käyttäjän maunostranden kuva
Mauno Strandén Vastaus kommenttiin #131

Ei tuo mitään "souta" ollut, tuon lausuja halusi heti asettua syyttäjän puolelle joka asetteli syytetys suuhun omia mielipiteitään, että tätähän sinä tarkoitit, vaikka tarkoitti ihan muuta?
Onko nykyään Suomessa jo Neuvostoliiton oikeuskäytäntö tuomitaan varmuudeksi, kun tarkoitit tai teit asian josta syytetään, vaikka kukaan ei nähnyt eikä kuullut?
Noitavainoa tuo oikeuden käynti Tynkkystä vastaan!
Koskahan ottavat testit käyttöön kuin noitavainoissa, epäilty laitettiin säkkiin jossa oli kiviä painona ja pudotettiin järveen, jos se jotenkin selvisi hukkumasta oli noita ja teloitettiin, jos hukkui ei ollut noita!

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Näytös oli ihan oikea sana, mutta ei ehkä siten kuten Hernesniemi ajattelee.

Juuso Hämäläinen

Aiheesi on loputtoman kiinnostava. Suomen ja EUn lainsäädäntö on todellakin täysin tulkinnanvarainen näissä ns. viharikoksissa. Sen lisäksi se on perustuslakimme vastainen. Se polkee perusteetta sananvapautta.

Uskonnon häpäiseminen tai kansanryhmän loukkaaminen on niin absurdi käsite, ettei sellaisesta voi länsimaassa ketään tuomita. Sehän estää sanomasta mitään kriittistä uskontojen perusopeista, uskomuksista, tavoista ja oppi-isistä.

Kun lukee Koraania ja sen tulkintaa, opettajia sekä pyhiä kirjoituksia, on yksiselitteisesti osoitettavissa, että oppi kehottaa väkivaltaan, petoksiin, syrjintään, sukupuolten tasa-arvon polkemiseen ja siten kehottaa tekemään rikoksia EU-maiden lainsäädännön mukaan. Lukekaa itse niin opitte. Ja lukekaa profeetan elämäkerta, jota pidetään monissa piireissä hyvänä esikuvana nykyisille uskoville.

Tämän lisäksi useat uskontoa tulkitsevat ja opettavat toistavat näitä kehotuksia tänä päivänä vapaina miehinä kaikkialla maailmassa. Lainvastaisuuden ilmituonti on velvollisuus, ei koskaan rikos.

Tältä pohjalta on täysin epäpätevää syyttää ketään uskontorauhan rikkomisesta, jos hän tuo nämä seikat julkisuuteen. Onneksemme useimmat muslimit eivät ota kirjaimellisesti tosissaan uskontonsa oppeja vaan käyttävät aikalaisen järkeä ja kohtuutta sekä siirtolaisina noudattavat asuinmaansa lakeja.

Emme me kristitytkään toimi Vanhan testamentin väkivaltaisen mallin mukaan vaan olemme ottaneet vastaan vain Jeesuksen opetukset Uudesta testamentista. Koska ne ovat kelvollisia nykyaikanakin. Ainakin useimpien mielestä. Ongelma niissä on, että ne vaativat korkeampaa etiikkaa kuin mihin haluamme itse alistua.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

"Käytännössä minkä tahansa ryhmän kritisointi on siten tuomittavaa. Tämän lain nojalla olisi loogista tuomita myös kaikki vihamieliset savolais-, laihialais-, blondi- ja vitsit, koska ne perustuvat syntyperään ja etniseen alkuperään, jotka löytyvät rikoksen tunnusmerkistöstä. Kuitenkaan en ole kuullut, että näistä olisi käräjille viety ihmisiä. Jos väitteen X esittämisen laittomuus on riippuvainen loukkaantujan etnisestä ryhmästä, lainsäätäjä on toiminut rasistisesti, koska on asettanut tietyn paikkakunnan, maakunnan tai kansallisuuden omaavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. ”Pitäähän hurtteja savolaisvitsejä jokaisen vähän kestää” voidaan sanoa myös mistä tahansa muusta kansanryhmästä. Ovatko standardit yhdenmukaiset? Kestääkö sama logiikka loppuun saakka? Millä perusteella jonkun toisen kansanryhmän loukkaantuminen on suojeltavampaa kuin jonkun toisen kansanryhmän loukkaantuminen?"

Tuo on kyll aika loistava pätkä! Siis jos joku alkaa heittämään läppää tai muuten kirjoittaa pahasti Savolaisista/Kuopiolaisista jne. Mihin ryhmään kuulun, voin siis haastaa henkilön oikeuteen ja voitan..

Nyt sit haastamaan oikeuteen ihmisiä! :D

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Persujen mukaan ei saa sanoa "persu" koska se loukkaa kansanryhmää, eli persuja.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

Näin persuna olen mielestäni melko hyvin kärryillä siitä, millainen ilmapiiri meillä eri tasoilla on, enkä kykene allekirjoittamaan väittämääsi.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #12

Persujen eduskuntaryhmä on eduskunnassa ajanut "persu"-sanan käyttökieltoon. Tosin ohjeistuksessa tuli mutkia matkaan, kun soini itse kertoi miten "persut eivät myy persettään".

http://yle.fi/uutiset/3-7445830

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #16

Siinä on erilaista linjaa sananvapauden kanssa.

Käyttäjän pekuchka kuva
Pekka Karttunen

Et voe tosissaa huastoo, Savon kieli on mualiman paras

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

En.. Kyll se savo on parasta mualimassa! Ja Kuopio on Suomennapa!

Käyttäjän mikkish kuva
Mikael Hernesniemi

En ole tuomari, mutta vähintäänkin asiaton Tynkkysen rustaus oli. Puhut sananvapaudesta ikään kuin se ei antaisi mahdollisuutta kritisoida vakavasti eri ideologioita. Olet väärässä. Kiihotus kansanryhmää vastaan ja uskonrauhalaki on sananvapautta rajaavia lakeja, koska sananvapaudessakin on myös vastuu. Kuten lait ylipäätään, ne ovat sitä varten, ettei meidän ihmisten keskinäinen sosiaalinen toiminta menisi aivan mahdottomaksi. Mielestäni sivistyneen länsimaisen yhteiskunnan tehtävä on asettaa vastuullinen raja myös sananvapauden käytölle, eikä minulla ole epäilystä, etteikö suomalainen oikeusjärjestelmä tuomitsisi Tynkkystä sananvapautensa käytöstä oikeudenmukaisesti syylliseksi tai syyttömäksi.

Juuso Hämäläinen

Onneksi et ole tuomari. Kerro nyt mitä lainvastaista Tynkkynen on tehnyt. Jos olet yhtään islamin opetuksia lukenut, huomaat niiden olevan lainvastaisia EUssa. Tynkkysen islamisaation pelko koskee juuri tästä seuraavia tekoja nyt ja tulevaisuudessa. Rikoksiin kehottaminen on rikos. Vaikka sen tekee jonkin uskonnon oppi tai opettajat. Jos tämän tuo ulkopuolinen julki, ei ole kyse rikoksesta.

Uskonto ja uskova ovat täysin erillisiä asioita. Jos oppia arvostelee, voi uskova loukkaantua. Mutta se on hänen ongelmansa. Ei lainsäädännön.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Nythän ainakin syyttäjä on loukkaantunut.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Nythän ainakin syyttäjä on loukkaantunut.

Käyttäjän JariAngeria kuva
Jari Angeria

Minua häiritsee tässä hommassasi se, että oot ite uskovainen. Oikeudessa mainitsit monesti seurakuntasi maininnee sitä tai tätä islamista/Allahista.

Koraanista luit jopa jonku vääräuskoisten väkivaltaisen kohtelun oikeuttavan pätkän. Ihan samanlaista soopaa on myös sun palvomassa opuksessa. Sekä niitä alaikäisten kanssa sekaantumisia.

Sie taidat yllyttää uskonsotaan "kristittyjä". Seuraavaksi varmaan toivot järjestettävän ateistirovioita.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Kaksi huomiota. Laissa puhutaan kirkosta tai uskonnollisesta yhdyskunnasta. Molemmat tarkoittavat rekisteröityjä ja virallisia yksiköitä. Islamin kitkeminen pois Suomesta ei onnistu kitkemättä islaminuskoisia. Tästä Tynkkynen tulee saamaan tuomion. Koska Tynkkynen on mennyt tällaista kirjoittamaan, niin se osoittaa hänen huonoa harkintakykyään ja ymmärrystään tästä asiasta.

Juuso Hämäläinen

Näinhän on. Näin tehdään poliittisista syistä. Tynkkynen on kuitenkin asiallisesti täysin oikeassa. Omasta kulttuuristamme täysin poikkeavan uskonnon edustajien määrän lisääntyminen maassamme on aikapommi. Se voi räjähtää tai olla räjähtämättä. Riippuu täysin tulijoiden omasta uskontonsa tulkinnasta.

Oppi sinällään kirjaimellisesti seurattuna on täysin arvojemme vastainen. Ikävää tässä on se, ettei ole näkyvissä muslimien keskuudessa selkeää halua ja liikettä, joka tähtäisi islamin reformaatioon. Sellaiseen vastaavaan, joka tehtiin lännen kristillisessä kirkossa 500 vuotta sitten.

Koraani lisukkeineen jää siis keskellemme kuin laukeamaton lentopommi viime sodissa, jollei sitä pureta ajoissa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Onko teidän arvojenne mukaista noudattaa kirjaimellisesti sitä ajatusta, että ihmiset pelastetaan naulitsemalla joku ristiin, eikä yrittämällä pitää heistä huolta?

Juuso Hämäläinen Vastaus kommenttiin #27

En tiedä pitikö tuo ottaa vitsinä vai ei. Ristillehän se Tynkkynen on menossa. Vapaaehtoisesti. Mutta toivottavasti ei turhaan. Ei vihapuheen merkeissä kuten nyt yritetään vaan uhrina, joka laittaa miettimään tulevaisuuttamme terveellä järjellä ja riittävällä varovaisuudella olematta naivin luottavaisia sen enempää kuin rasistisia.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #31

Pidätkö kristinuskoa vitsinä? Sen mukaan ihmisen pelastumiseen ei vaikuta se, miten hyvin hän kohtelee toisia. Ainoastaan se, uskooko hän, että joku teloitettu palaa pelastamaan kaikki uskovat.

Juuso Hämäläinen Vastaus kommenttiin #33

Kukaan meistä ei tiedä kokemuksesta mitään pelastumisesta. Kristinuskon mukaan teot eivät pelasta vaan usko siihen, että Jeesus on pelastajasi. Raamatun mukaan on tekoja, joista seuraa kadotus. Murha ei ole sellainen, mutta Pyhän Hengen pilkkaaminen on. Eli mitä tahansa ei voisi tehdä ja silti pelastua.

En pidä kristinuskoa vitsinä. Uskominen on osa jokaisen ihmisen elämää. Joku uskoo tieteeseen, toinen ihmisen hyvyyteen, kolmas vapaaseen markkinatalouteen ja aika moni johonkin Jumalaan. Tiedämme varmuudella, että edes usko tieteeseen ei ole vahvemmalla pohjalla kuin jokin muu uskonto.

Hiukkasfysiikkaa, suhteellisuusteoriaa, kvanttifysiikkaa ja kosmologiaa opiskelleet tietävät, ettemme varmuudella edes tiedä onko se maailma, jonka näemme todellinen. Tajunnan ja tiedostamisen olemus on tuttu, mutta sen selitys on tuntematon. Ja jää sellaiseksi. En tässä selitä miksi.

Yhä enemmän näyttää siltä, ettemme tiedä mistään mitään, pohjimmiltaan. Ja ehkä onneksi. Teemme havaintoja, toistamme kokeita, hyödynnämme ilmiöitä tajuamatta niitä sen enempää ja syvemmin. Kutsumme tätä tietämisjärjestelmää tieteeksi. Tiede etenee havainnoissa, selityksissään, teorioissa ja sovelluksissa. Mutta sekin kaikki jättää loput täysin uskon varaan.

Tiede ja ihminen ovat kuin koirani, joka keksi hypätä keinutuoliin. Ja samalla se oppi keinumaan. Se saattaa kiikkua vartin täyttä vauhtia. Mutta se ei mitään muuta tiedä keinusta tai painovoimasta, Newtonin fysiikasta eikä muustakaan. Mutta se on ylpeä saavutuksestaan.

Käyttäjän TapioTuomisto kuva
Tapio Tuomisto Vastaus kommenttiin #31

Juuso Hämäläinen..eikö tuo ole lapsellinen ja typerä tapa toimia yhteiskunnan sääntöjen kyseenalaistamiseksi tai muuttamiseksi..persuthan istuvat hallituksessa ja siellä voisitte vaatia että Suomi irtisanoo kansainväliset rasisminvastaiset sitoumuksensa, jonka jälkeen voisitte poistaa tai muuttaa laki mieleiseksenne.Perussuomalaiset häpäisevät oikeuslaitostamme haukkumalla oikeudenkäyntejä näytösoikeudenkäynneiksi ja vetävät lokaan demokraattisen yhteiskuntamallimme..ei lakeja niin muuteta että kapinoidaan oikeuslaitosta ja yhteiskuntaa vastaan rikkomalla tahallaan lakeja...persupoliitikkojen ja Soinin pitäisi hävetä..Soinihan on vanhurskasn tietämätön taas koko häpeällisestä farssista ja rasistit vahvistavat otettaan puolueesta.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #80

Ei mikään rasisminvastainen sitoumus vaadi Suomelta tällaista ihmisoikeuksia loukkaavaa lainsäädäntöä.

Toki sitä suuremmalla syyllä persuilla hallituspuolueena olisi paikka toimia tämän asiaintilan korjaamiseksi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #81

Pykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on yleiseurooppalainen. Sen sijaan uskonrauhanrikkomispykälä on sivistyneistä maista poistettu. Suomessa jostain syystä persutkaan eivät näytä haluavan valtiota, joka ei tuomitse Jumalan pilkkaa.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #89

Jos se on yleiseurooppalainen, niin Suomi voisi näyttää muulle Euroopalle mallia ihmisoikeuksien puolustamisessa kumoamalla sen pikimmiten.

Siitä toisesta pykälästä olemme ilmeisestikin samaa mieltä muutenkin.

Juuso Hämäläinen Vastaus kommenttiin #80

Ongelma ovat nimenomaan lait ja sopimukset, joita voidaan tulkita näin väärin. Demokratian tuoman sananvapauden lokaanvetäminen on väärin. Se on fasismia. Minkä tahansa uskonnon ja sen kirjoitusten arvostelu on taatusti laillista länsimaissa.

Jos oppi kehottaa rikollisuuteen kuten väkivaltaan, syrjintään, petokseen,tasa-arvon polkemiseen, alistamiseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön, niin meillä on myös oikeus keskustella julkisesti tuon uskonnon harjoittajien tuomista riskeistä yhteiskunnassa. Näin koska osa heistä passiivisesti, osa aktiivisesti kannattaa opin kirjaimellista seuraamista.

Aktiivinen opin seuraaminen tarkoittaa, että uskova tekee tekoja opin mukaan, vaikka ne olisivat vastoin asuinmaan lakeja ja tapoja. Passiivinen seuraaja hiljaa hyväksyy aktiivisten teot. Ei mm. ilmianna uskonveljien tekemiä tai suunnittelemia rikoksia, tai ei edes osallistu niiden tuomitsemiseen uskontokuntansa sisällä ja asuinyhteisössään. Huomioitava, että myös tuo passiivinen rooli voi toteuttaa rikoksen.

Tynkkysen arviot katsotaan loukkaaviksi. Loukkaantua voi kuitenkin itsekukin elämässä. Myös ja juuri silloin, kun puhutaan totta. Sellainen loukkaaminen ei tietenkään ole Suomen eikä EUn lainsäädännön tarkoittama rikos.

Tynkkynen toki meni siinä tuomarin pallille tuottaessaan myös tuomion riskiryhmille. Maasta poiston. Mutta kaikki älylliset tajuavat, että tämä ei ollut tuomioistuimen tuomio vaan Tynkkysen näkemys mahdollisesti tarvittavista ääritoimista. Ja jokainen tajuaa, ettei kokonaista uskontoryhmää lähdetä maasta poistamaan.

Josko tämä selvensi asiaa miksi puhetta ollut näytösoikeudenkäynnistä. Kyllä tässä on sellaisia ja vahvan liioittelun elementtejä. Yritetään juridisilla löysillä tulkinnanvapauksilla, joita ei ikinä tulisi lakien mahdollistaa, tehdä Tynkkyselle tekninen taklaus. Asiallista aihetta ei ole, jos vertaamme siihen mitä puheita on muualla EUssa saanut pitää vapaasti. Kevyitä olivat Tynkkysen jutut.

Islaminuskoiset voisivat itse putsata pesänsä ja reformoida uskontonsa tulkinnan ja näin välttää heihin kohdistuvan asiallisen epäilyn. Jostain dyystä mitään ei tapahdu. Selitykseksi ei nykymasilmassa riitä, että mullah sanoo, että oppi otettava kirjaimellisesti. Siitä ei voi kirjaintakaan muuttaa. Tällaisen pötypuheen edessä emme lännessä taivu. Emme siis saa taipua.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #31

Syyttäjät eivät ole nostaneet yhtäänsyytettä vielä vihapuheesta,kun Rauhansanalaisia Pienesikoisia nimitellään Lesdatiolaisiksi ja Lesdatiolaisia pedofiileiksi, eikö nämä olekaan kansanryhmiä ?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #27

Vuorela, nythän ollan naulitsemassa ristiin yleiseksi peloksi julkaisuistaan.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Tynkkynen on lapsi joka jostain syystä ei osaa tai halua kasvaa aikuiseksi.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Nyt hän näyttäisi kuitenkin haluavan marttyyriksi. Seuraavien eduskuntavaalien kampanjaan hän voi lähteä rikoksensa sovittaneena. Kannattajiensa silmissä marttyyriuden sädekehää kantaen hän käy taistoon pahuutta vastaan. Varma läpimeno!

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Kyllähän blogisti oikein tekstinsä otsikoi. Kyseessä on näytösoikeudenkäynti. Tynkkysen näytös. Hän on laskenut, että kävi kuinka kävi, hän on joka tapauksessa voittaja. Ikävä kyllä, en ole koskaan osannut pitää BB-talossa käyntiä meriittinä. Pikemminkin osoituksena järjen puutteesta. Oli kyse sitten osallistujista, juontajista kuin tuottajistakin.

Vähän kuin rikolliset moottoripyöräjengit. Vasta rikoksen tehtyäsi olet kova jätkä. Rikollisjengeissäkin sentään pyritään välttämään kiinnijääminen ja paukuttamaan henkseleitä vain omassa piirissä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #44

Suomessa ei vielä ole tosi-tv -presidenttiä, mutta Amerikan jäljet pelottavat. Tynkkynen ei onneksi ole niin rikas, että äänestäjät kuvittelisivat hänen olevan Jumalan suojeluksessa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #44

Juho Joensuu, eikö syytetyllä tässätapauksessa olekaan oikeutta puolustautua ?

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #83

Ehdottomasti! Mutta minusta tämä näyttää siltä, että Tynkkynen on nimenomaan halunnut tätä. Että häntä syytetään ja hän saa puolustautua julkisuudessa. Bonuksena vielä olisi tuomion saaminen, jolloin pääsisi Halla-ahon kanssa samalle viivalle.

Minä nyt vain en satu pitämään ihan kaikista performansseista. Pidätän itselleni edelleen oikeuden päättää, mitä taidetta pidän hyvänä ja mitä en. Makunsa kullakin, sanoi ajokoira, kun munansa nuoli...

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen Vastaus kommenttiin #44

Ei ihan niin mene. Hang-around joutuu lusimaan muiden tekoja.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #118
Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Tynkkynen on niinlapsi ettei ole kuullutkaan punikkien lahtareiden ruumiiden mereenviskomisesta Turun Uittamolla.

Käyttäjän maunostranden kuva
Mauno Strandén

Ai tykkäät, että muslimit voi naida 9v lapsia voi vanhat ukot ottaa puolisoikseen pakottamalla tai ostamalla!
Siitähän tässä lienee kysymys, ettei näitä tapoja tarvita Suomeen, kaikkine naisten alistamisineen eikä "saharialakia"!

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Tynkkynen esittää niin kovaa ja suolta loukkaavaa paskaa teksteissään, ja sitten kun ollaan oikeudessa, niin pillitetään sitten siellä, kun elämä on niin kovaa.

Ei tuollaista kukaan tervejärkinen voi suustaan ulos päästää.

Parempi, että pysyisi kotona ja vain lastenhoitajan kanssa pääsisi hiekkalaatikolle kavereiden kanssa leikkimään, vielä ei ole Tynkkynen niin iso, että voisi ilman valvontaa liikkua ja puhua.

On siinä persuille esimerkkiä, niin ja onhan sieltä vielä isäkarhu tulossa pelastamaan Suomen maahanmuuttajilta, kun punaposkinen Halla-Aho saapuu kotiin.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Eli olisiko OK että sanoisin että kristityt pitää saada kitkeä pois tästä maasta. Otan vielä blogiini sitten valokuvia tyypillisistä kristityistä ja vihjaan että ovat massamurhaan taipuvaisia niinkui tämä Floridan tyyppi?

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Kankaanpää Jyrki

Tappoiko Floridan tyyppi uskonsa tähden?

En kyllä näkisi siinä mitään loukkaavaa, vaikka noin tekisitkin. En kyllä enää kuulu kirkkoon, joten en tiedä päteekö minuun kristityn määritelmä. Voit puolestani kirjoittaa, vaikka, että kaikki kirkosta eronneet pitäisi kitkeä pois tästä maasta. Omapahan olisi mielipiteesi.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Taru, unohditko Kauhajoen Matin ?

Käyttäjän SariKarlstrm kuva
Sari Karlström

Eikös Floridan "massamurhaaja" ollut muslimi?

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Eli olisiko OK että sanoisin että kristityt pitää saada kitkeä pois tästä maasta. Otan vielä blogiini sitten valokuvia tyypillisistä kristityistä ja vihjaan että ovat massamurhaan taipuvaisia niinkui tämä Floridan tyyppi?

Käyttäjän TimoOrava kuva
Timo Orava

Miksei olisi? Siksikö, että joku satukirjoihin hartaasti uskova saattaisi loukkaantua? Ja lienee totta, että uskontojen nimissä on tapettu eniten ihmisiä ihmiskunnan historian aikana. Onneksi kristinusko on läpikäynyt reformin eikä vääräuskoiset siksi joudu inkvisition käsittelyyn. Eivätkä fundamentalistit juurikaan räjähtele spontaanisti toreilla huutaen Jeesuksen suuruutta.
Siltikin, kaikki uskontoihin perustuvat järjestelmät maailmasta pitäisi kitkeä pois, niin maailma olisi parempi ja turvallisempi paikka. Kiihottuiko joku nyt sanomisestani? Kutsuvatko käräjät?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Eivät kutsu, uskontoja saa kritisoida siinä missä muitakin asioita. Miksi kysyit?

Käyttäjän NikoPalmu kuva
Niko Palmu

Mitä tarkoitat olisko OK, moraalisesti vai? Ainakin olisi täysin naurettavaa jos syyttäjä veisi sanomisesi rosikseen. Siitä tässä käsittääkseni on kysymys.

Käyttäjän pekuchka kuva
Pekka Karttunen

Kaikki uskonnot pitäisi poistaa. Mitä järkeä tässä on?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Olennaistahan on, että uskonnossa ei ole järkeä. Kuten Archie Bunker sanoi: uskonto merkitsee sitä, että uskotaan johonkin, mihin kukaan järjissään oleva ei uskoisi. Lukekaa Apostolinen uskontunnustus selvin päin ja miettikää tätä.

Kareem Abdul-Jabbar julkaisi juuri hienon kirja-arvion NYTimesissa.

Arvioitavina ovat Omar Saif Ghobashin "Letters to a Young Muslim" ja Ali A. Rizvin "The Atheist Muslim: A Journey From Religion to Reason":

https://www.nytimes.com/2017/01/11/books/review/ka...?

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Carroll O'Connor kieltäytyi tuottaja Norman Lear in mukaan monista käsikirjoitusten osista, jotka menivät liian pitkälle. O'Connor ei suostunut kaikkeen. Muistan haastattelun ja kohtauksen, jonka O'Connor esitti. Kyseessä oli 'hispano-latino' lapsen syntymä, (josta oli tarkoitus tehdä julma rasistinen pila) jossa roolissaan Bunker hymyili onnesta.

Hän esitty typerää suorasukaista WASP-rasistia.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

Lainaan omaa kirjoitustani koska tyhjänpäiväisyyteen ei ole tarpeen kirjoittaa mitään uutta.

Suuri virhe koko oikeudenkäynnissä on siinä, ettei Stobastian ottanut äitiään tai mummoaan ja miksei jotain muuta vaikka pitämään häntä kädestä kiinni lohduttaen.
Minusta ei ole oikein, että hän joutuu itkemällä "puolustamaan" itseään ja lukemaan hänelle pyhää kirjaa Koraania valtavan uskonnollisen tunnemyrskyn vallassa.
Minusta oikeuslaitos ei ole reilu. Tynkkynen olisi tarvinnut kädestä pitävän lohduttajan. Ottaen huomioon, että hän on toivoo itselleen ns. jäykkää. Sen varjolla voi päästä vaikka valtuustoon. Sääliksi käy oululaisia.
Mutta missä oli ruoska jota hän käytti Helsingin Tuomiokirkon portailla, kun ketään mustaihoista ei ollut lähellä, niin itseruoskintaan joutui tyytymään!

Käyttäjän TapioTuomisto kuva
Tapio Tuomisto

Ei voi mitään, että näistä persujen rasismia puolustavista propagandakirjoituksista tulee väkisin Saksan 30- luku ja sen ajan Saksan persujen masinoimat juutalaisvainot..laittakaapa Tynkkysen tekstiin islamin kohdalle juutalaisuus ja juutalaiset, niin tajuatte mistä on kysymys..samoin kun tämän Tykkysen adjutantin teksti..islamin ja islamilaisuuden sijasta kun laittaa tekstin juutalaiset ja juutalaisuus, niin pitäisi alkaa kellot kilkattamaan, miksi kansainvälisillä sopimuksilla haluttiin tämä rasismi kitkeä lopullisesti Euroopasta.

Käyttäjän SinikkaHammari kuva
Sinikka Hammari

Ero on siinä, että juutalaiset eivät ampuneet ihmisiä kaduilla, eivät puukottaneet heitä selkään, eivät ajaneet ihmisten päälle autoilla kaduilla, eivät räjäyttäneet ihmisiä palasiksi... Tätä tekevät eri terroristijärjestöjen islamistiterroristit (Huom. eivät siis kaikki muslimit) eri maissa -voi varmaan sanoa, että joka päivä. Vertaus siis ontuu pahan kerran.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Mietipä tilastoja. Muslimeja on sata kertaa niin paljon kuin juutalaisia. Kyllä juutalaisia terroristeja riitti Leo Trotskista Menachem Beginiin.

Onneksi kukaan ei osaisi nyt murhata 600 miljoonaa muslimia, vaikka mieli tekisikin. Hirvittää kuitenkin, kuinka monen mieli tekee.

Käyttäjän SinikkaHammari kuva
Sinikka Hammari Vastaus kommenttiin #58

Sehän se ihme tässä onkin, että heitä on sata kertaa enemmän ja maata heillä on vaikka kuinka paljon. Karttaa katsomalla sen voi todeta. Ja kyllä, siellä he toisiansa tappavat...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #60

Ketkä "he" tappavat? Ja arveletko, että henkilö, jolla olisi maata "vaikka kuinka paljon" lähtisi vapaaehtoisesti vaikka Pohjoismaihin talvella?

Käyttäjän TimoOrava kuva
Timo Orava Vastaus kommenttiin #63

Joku haluaa vesittää keskustelua esittämällä tyhmää. Taktiikka se on tuokin. No shiiat tappavat sunneja. Kalifaatin kannattajat tappavat maltillisia ja maallistuneita. Julkihomot hirtetään, ellei ehditä heitää katolta sitä ennen. Afganistanissa tavalliset muslimit kivittävät kaavuttomia naisia. Koraanin maahan vahingossa pudottaneet naiset lynkataan, koska kansa on niin raivoissaan, ettei kivitystä ehditä toteuttaa. Noin esimerkkinä..

Mikä tosiaan saa kymmenet tuhannet parhaassa elämänsä kunnossa olevat nuorukaiset hylkäämään naisensa ja lapsensa vaaran keskelle ja vaeltamaan HALKI LÄMPIMÄN JA TURVALLISEN Euroopan tänne pimeään ja kylmään Suomeen, jonka kulttuurikin eroaa omastaan kuin yö ja päivä? Miksei naapurimaat kelpaa kun kulttuurishokkiakaan ei olisi? Koska esität tyhmää, voin vastata: Kyse on maksetusta asunnosta sekä Kela Gold -kortista, joka irtoaa automaagisesti juhlapaikan saaneelle vailla mitään velvoitteita.
Toinen, pelottavampi mahdollisuus on se, että he ovat Muhammedin elämäntarinan innoittama valloitusarmeija. Meillä länsinaapurissa sijaitsee jo Pohjoisen Kalifaatin autonominen alue, kuten Ruotsin kuljetusalan ammattiliittokin hiljattain artikkelissaan myönsi. Malmössähän ei ruotsalaiset lait enää juurikaan päde. Silmiä auki...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #70

Kymmenet tuhannet yli puolestatoista miljardista. Kai ymmärrät, mitä suuressa osassa maapalloa ajatellaan siitä, että ihmiskunnan pääharrastus näyttäisi olevan kahden ja puolen miljardin kristityn sisällissota.

Käyttäjän maunostranden kuva
Mauno Strandén Vastaus kommenttiin #60

Sinikka Hammari, olet oikeassa!
On mieenkiintoista, kun muslimit tunkee vääräuskoisten maahan, mutta tuskin siirtyvät naapureihinsa, joissa on samaa uskontoa?
Tuossa joku muslimi puolustaja, ihmetteli miksi ne tulee tänne kylmään, no siksi, kun täällä on hölmölä niminen kansa, joka asuttaa lämpimästi ja pidetään kuin piispaa pappilassa, kaikki mitä he tarvitsee saa vain pyytämällä, eikä aina tarvitse pyyttääkkään?
Se on melkoinen rauhan uskonto, samanlainen kuin kommunismi tai natsismi, tappavat omiaan mintä ehtivät! Heitäkö meidän pitäisi loputtomaksi kunnioittaa?
Työtätekevät tätä rahoittaa, joten olisi heillä oikea lakon paikka, pysäyttää kaikki ja siivellä elävät maihin joista ne on tulleet.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen Vastaus kommenttiin #58

Maybe so but:
Copy paste...
'...And the conventional wisdom is don't make the same mistake twice, learn from your mistakes. And we all do. Maybe we make the same mistake three times, but hopefully not four or five. They'll be no learning period with nuclear weapons. You make one mistake and you're going to destroy nations'

Menachem Begin oli terroristi tai taistelija.

Nelson Mandela oli vielä Obaman kaudella USAn terroristi-listalla.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #112

Äijä, joka tuhoaa hotellin täysin sivullisine turisteineen, on aika yksiselitteisesti terroristi, mutta ansaitsi kyllä myöhemmin rauhanpalkintonsa siinä kuin Mandelakin ja välttyi Gandhin ja Rabinin kohtalolta.

Tunnen sattuneesta ammatillisesta syystä satoja juutalais- ja muslimimuusikoita, ja siksi nämä yleistykset kuulostavat aina niin absurdeilta.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen Vastaus kommenttiin #128
Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #138

Oletko seurannut lainkaan asiaa, josta on puhe, eli Tynkkysen lainvastaista kirjoittelua?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #58

Puna-armeijan terroriteot olivat siis senluojan juutalaisen Trotskin syy!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #157

Minulla ei ole mitään erityistä Trotskia, Mandelaa tai monta muutakaan terroristia vastaan.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Ampuivathan. Niin kauan kuin pystyivät. Kannattaa muistaa, että puolalaiset tappoivat saksan-kielisiä 58 000, ennen kuin kansanmurhaaja Aatu suuttui. Lähde NGT.

Käyttäjän SinikkaHammari kuva
Sinikka Hammari

Kun Suomeen noin puolitoista vuotta sitten tuli Ruotsin kautta Tornioon n. 30 000 ihmistä, joista suurin osa oli nuoria miehiä, lähinnä Irakista (ja joistakin muista muslimimaista), ei ihme, että useat kansalaiset huolestuivat. Samalla, jos seurasi eri terroritekoja ympäri maailmaa, melkein kaikki olivat islamistien tekemiä. Suomestakin löytyi ISIS:n sotureita. Ei Tynkkynen ole ainoa, joka tilanteesta on huolestunut. Tässä maassa vallitsee jonkinlainen pelko, epävarmuus ja kyvyttömyys erottaa asioita toisistaan. Kritiikistä tehdään rasismia. Islamia kohtaan tunnetaan vääränlaista pyhää pelkoa. Ja kuitenkin sen eri suunnista on siinnyt kymmeniä terrorijärjestöjä, jotka soluttautuvat eri puolille maailmaa. Totta on, että Suomen poliisi yrittää saada terroristeja ja muita rikollisia pois maasta. Mutta tavallinen kansalainen ei saa sanoa ääneen, mitä ajattelee. Koomista!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ei naurata yhtään, kun "tavallinen" populistipoliitikko sanoo: "Mitä vähemmän meillä on muslimeja, sitä turvallisempaa. Nyt vain se palautusautomaatti pyörimään täyttä häkää ja eroon samalla islamista, ennen kuin on liian myöhäistä."

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

#52. Tynkkysen logiikalla pitäisi kieltää henkilöautot ja metsästysaseet kokonaan ja heti, koska mitä vähemmän niitä on, sitä turvallisempaa on elämä.

Tässä maassa vallitsee tosiaan kyvyttömyys erottaa asioita toisistaan.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

"Sananvapaus sisältää myös oikeuden loukata, eikä kellään ole oikeutta tässä maailmassa olla loukaantumatta."

Tässä lauseessa on perustavaa laatua oleva ongelma siinä, että mikä taho määrää ton oikeuden kaikille ja poistaa ton jälkimmäisen oikeuden kaikilta?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Mitä Tynkkynen tarkoitti islamin poiskitkemisellä?

En ole kovin yksityiskohtaisesti tätä tapausta seurannut.

Miten se kitketään pois? Suomessa on islaminuskoisia miten se heidän kohdalla tehdään? Eikö tämä ole se oleellinen kohta, mikä on hyvä kaikille selventää?

Kun viestitään jotain niin viestinnässä pitää pyrkiä siihen, että tulee ymmärretyksi oikein.

Käyttäjän TimoOrava kuva
Timo Orava
Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Ihmisoikeusloukkauksiahan nämä tuomiot yleensä ovat. Jo koko pykälän olemassaolo on ihmisoikeusloukkaus.

Ks. yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 19. artikla.

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola

Tapahtuipa kerran kaukaisessa maassa:
Joku vaati islamin kitkemistä. Hän sanoi, ettei ajatuksia voi kieltää, joten voi vain tyhjentää maan "niistä ihmisistä".

Sitten tuli itku, koska oikeus näki sanotun juuri sitä mitä oli sanottu. Hän koki tulleensa vainotuksi. Epäselväksi jäi olisiko hän sallinut karkoitettavien itkeä?

Pidän hänen toimintaansa iljettävänä ja moraalittomana sekä miestä itkupillinä, joka ei uskalla seistä sanojensa takana.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Miten menetellään, jos ei karkoiteta maasta, ei kielletä ajatuksia ja annettaisiin rajoittamaton sananvapaus? Mitä silloin tarkoitetaan islamin kitkemisellä?

Pystyykö joku Tynkkysen selostuksista paremmin perillä oleva valaisemaan tätä asiaa?

Olen "haistavinani" tässä jonkinlaisen loogisen ristiriidan tai paradoksin, mutta en lähde sellaista väittämään, kun en tunne tarkemmin asiaa.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Yhdessä valtiomallissa tuollainen kitkeminen tapahtui savupiipun kautta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #69

Toisessa taas niskalaukauksella.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen Vastaus kommenttiin #126

Russian ja Chicago-tyyliin totta.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Tietenkin karkotettavat saavat itkeä. Ei ole olemassa lakia, joka kieltäisi yhtään ketään itkemästä.

Käyttäjän TapioTuomisto kuva
Tapio Tuomisto

Eihän nämä persujen rasismituomiot Suomen historiassa mitenkään uusi ilmiö ole..täysin samaa mallia käyttivät suomalaiset ääriliikkeet, joiden suora ideologinen jälkeläinen Perussuomalaiset on..koko heidän poliittinen johtonsa edustaa äärioikeistolaista ideologiaa..mm ministeri Jussi Niinistö on " Valkoinen Rintama" - järjestön ex johtohahmo..puh johtaja Soini edustaa äärioikeistolaista katolista ideologiaa jonka hengenheimolaiset ovat vallassa Puolassa ja Unkarissa..samoin Suomen Sisu ja muut ääriklikit ovat hyvin edustettuna perussuomalaisten joukoissa..tämä oikeuslaitoksemme halveksinta ja avoimet syytökset näytösoikeudenkäynneistä jotka kohdistuvat vain uhrimielisiin ja isänmaallisiin persuihin on kuin kopioita Suomen 30- luvulta..pahempaa on vielä edessä, jos historia toteuttaa itseään näiden hörhöpersujen valtaannousulla..tosin tämä on kyllä enää marginaalisakkia ja valtaanpääsy epätodennäköistä.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

PS hyväksyy verotuksen olemassaolon.

Käyttäjän hietanenkaija kuva
Kaija Hietanen

Eli jos kirjoittaisin väitöskirjan muslimeista Suomessa, tulisi haaste postissa, koska asiasta ei saa kirjoittaa? -Sananvapaudestahan tässä on kyse. Kyllä Suomenkin olisi jo aika tulla näissä käsityksissä vuoteen 2017, en usko että missään muussa Euroopan maassa enää tällaista noitavainoa esiintyy. Netissä lukemieni lehtien mukaan ei todellakaan - paitsi ehkä Ruotsissa. Viime viikolla luin rasismituomiosta Tanskassa, mutta sakot sai joku, joka oli uhannut toisen henkeä(juutalaisen, tässä tapauksessa) Sellainen on jo ymmärrettävää, mutta politiikkaa on saatava kritisoida, ja ideologiatkin kuuluu sananvapauden sateenvarjon alle: nämä kuuluvat ehdottomasti sivistyneen demokratian perusoikeuksiin. Erinomainen blogi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Luuletko vilpittömästi, että suomalaisissa yliopistoissa ei tutkita islamia ja muslimeja? Tai luuletko, että Tynkkynen haluaa kitkeä terrorismin Suomesta? Kuinka vaikeata lukeminen on?

Käyttäjän TapioTuomisto kuva
Tapio Tuomisto

Et ole näköjään lukenut YK:n ihmisoikeusjulistusta..kaikkien sivistysmaiden lainsäädäntöön on otettu nämä rasismipykälät ja Suomi muiden mukana on sitoutunut niiden kunnioittamiseen..tai kaikki muut paitsi persut...ei näitä pykäliä missään ole laadittu niin, että annetaan nyt ihmisten olla edes vähän rasisteja.

Käyttäjän EsaPaloniemi kuva
Esa Paloniemi

Sebastian Tynkkysen oikeudenkäynti oli poliittinen näytösoikeudenkäynti, jolla halutaan pelotella ihmiset pitämään valtavirrasta eriävät mielipiteensä omana tietonaan.

Jos pelottelullle annetaan periksi, saadaan pitää yllä harhaa vapaudesta, mutta jos pidetään kiinni sananvapaudesta ja muista oikeuksista, valtion täytyy käyttää karskimpia seuraamuksia pitääkseen kansan kuuliaisena. Muutos diktatuuriksi ei tapahdu hetkessä, vaan hitaasti hivuttamalla; "sammakkoa keittäen".

Blogissani on siististi ranskalaisin viivoin ja lainausmerkein listattuna Sebastianin rikoksiksi tulkitut kirjoitukset. Tiedot ovat syyttäjältä itseltään Sebastianin julkaisemia. Itse laitoin ne listaksi Sebastianin ja muitten samasta rikoksesta syytettyjen tueksi.

Sebastian Tynkkysen elämä ja rikokset: http://asfalttikukka.blogspot.fi/

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Katselin koko setin ja minusta Tynkkynen perusteli asiansa vallan hyvin.
Erikoista on, että syytteen kannalta "ei ole merkitystä sillä mitä poliitikko tarkoitti". Että oikeuslaitos menee mukaan tähän toisten ajatusten tulkintaan.

Karua kertomaa todellakin suomalaisen oikeuslaitoksen tilasta. Syyttäjälle ei ollut mitään väliä mitä puolustus sanoi. Kanta oli lyöty lukkoon mistään piittaamatta. No tulihan sekin nähtyä.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Viestinnässä kaikkein oleellisinta on sillä, miten vastaanottaja viestin ymmärtää (tulkitsee)?

Politiikassa tätä käytetään "ovelasti" hyväksi. Halutaan viestin vaikuttavan tietyllä tavalla ja muotoillaan se siihen sopivaksi, mutta muotoillaan se myös niin, että sen voi hyvinkin tulkita myös sellaiseksi mitä viestin lähettäjä on oikeastikin tarkoittanut.

Viestinnässä ratkaisevaa on se miten suurin osa ihmisistä asian ymmärtää.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tarkoitat sitten, että jos oikeuslaitos miettisi ankarasti sitä, mitä poliitikko tarkoitti, se ei menisi ajatusten tulkintaan? Itse tulkitsen, että sinä et taida tarkoittaa paljon mitään.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

#87 Jos tämä kommentti oli minulle tarkoitettu, niin en tarkoita noin.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kommentti oli Mikkolalle tietenkin.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Onkos Mikkolalta jäänyt tajuamatta, ettei oikeuslaitos ole vielä mennyt tässä asiassa mihinkään ajatusten tulkintaan. Ratkaisu tulee ensi maanantaina.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Petra, heittelet kommenttejasi melko huolettomasti. Ja perustuvatko ne tässä tapauksessa todellisuuteen kristittyjen taipumuksesta joukkoväkivaltaan?

Kommenttini 78:
"Petra, persut ovat kyllä hallituksessa, vaan eivät sanele maahanmuuttopolitiikkaa, ovat kylläkin onnistuneet tekemään siihen tiukennoksia.

Tuolla alempana väität Floridan ampujan olleen kristitty. Ja ihmettelet, voisiko kristityt karkoittaa, koska he ovat joukkosurmiin taipuvaisia?

En tiedä, kumpi meistä on ymmärtänyt väärin mutta minun käsittääkseni hän oli radikalisoitunut muslimi Eskoban Sandiego aka Aashiq Hammad, joka jo 2007 tallensi nettiin islamisailta hengellistä musiikkia. Ja olen myös käsittänyt, että hänen ampumisensa motiivi oli islamilainen.

http://gotnews.com/breaking-fortlauderdale-terrori..."

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Olisi todella mukava Reino, jos harjoittelisit lukemaan kunnolla kuka kirjoittaa mitäkin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun sotket minut muihin ihmisiin ja päätät antaa keppiä minulle jostain keksimästäsi asiasta.

Nettikeskustelussa pitää olla reilu ja pitää henkilöt selvinä, toisistaan erillään eikä sotkea päässään kaikki vähän samannäköiset yhdeksi mössöksi jota olkiukkoina sitten mätkii.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Reino aina kannattaa kopioida tuo kommentti johon viittaa ja ihan kokonaan. Nimittäin tämänkin blogin kommenteista on häipynyt (joku taho poistanut) seuraavat kommentit;
20, 41, 43 ja 45. Kuka kunkin on kirjoittanut ja mitä niissä esittänyt jää nyt pimentoon.

Tosin en tiedä olenko nähnyt unta vai olenko todellakin lukenut tuollaisen kommentin johon viittaat.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Jotain kristityistä on kirjoittanut Taru Elkama, en minä. Usarin keskustelupalstat alkavat olla todella rasittavia kun kommentaattorit keksivät keskenään ihan mitä sattuu. Koittakaa nyt hyvä herrasväki vähän skarpata, kiitos.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #100

Keksinkö nuo poistetut kommentitkin? Enkä ole väittänyt kenen kommenttia muistelen lukeneeni vain kommentin sisältöä.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #101

Minulla ei ole aikaa laskeskella kommenttipalstojen kommentteja tai keksiä niistä mitään vainoharhaista, mutta muut voivat sellaista vapaasti harrastaa.

Minulla ei ole mitään tekemistä minkään kristitty-keskustelun kanssa, enkä edes tiedä mistä olette sellaisia ajatuksia repäisseet, muuta kuin että oletan että Reino on luullut minun olevan Taru Elkama. Hänellä on ennenkin ollut tällaisia omituisia väitteitä mitä olen kirjoittanut, enkä ole aina edes ymmärtänyt mistä hän niitä tempaisee.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen Vastaus kommenttiin #103

Petra, olet oikeassa ja pyydän sotkostani sinulta anteeksi. Tarkoitin Taru Elkamaa. En tosin muista, milloin muulloin olisin sotkenut sinut toiseen henkilöön mutta onhan sekin mahdollista. Siis anteeksi!

En tiedä miksi sotkin teidät mutta kun etsin kohtaa mihin vastata, piti "poukkoilla" kommentoijien välillä ja siinä vaiheessa te sekoituitte minun päässäni.

Siis kysymykseni koskee Taru Elkamaa. Ja vielä kerran anteeksi, Petra.

Kunnioittavasti

Reino (Toivanen)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #104
Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen Vastaus kommenttiin #105
Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen Vastaus kommenttiin #103

Taru Elkama on blogeissaan ennakko-sensuroinut, mutta on aina julkaissut kommenttini. Poistaja on todennäköisesti tämän blogin kirjoittaja.

Käyttäjän MauriJOHirvonen kuva
Mauri Hirvonen

Onko maamme suojeluksen tarpeessa? (y)
– "Kun puhutaan rasismista, unohdetaan hyvin usein, että on myös rasismia sekin, että toisia suositaan heidän etnisen taustansa vuoksi."
– "Toisaalla onko mobilisoinnilla, esim. Haloska–Tuomioja tehnyt rikkeitä rytätessään kansaansa kevytkenkäisellä ja uhkia sekä kansalaisille maksuvelvollisuutta lisäävillä maahanpyrkyreiden suosimisen tai sitä kautta yhteiskunnan varallisuuden tärvelemiseen ja ihmiskaupan kasvuun johtavaan?
http://aleksihernesniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Tynkkynen itkeä pillitti oikeudenkäynnissään. Kyllä tämä show osaa olla ällöttävä.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/01/11/tynkkyne...

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Näille "oikeassa olijoille" jotka eivät taida muslimeista paljon tietää, niin siitä vaan asumaan Tukholman ghettolähiöihin vuodeksi vaikka, niin eiköhän ne naiivit silmät aukene. Minä asuin Tukholman lähiöissä 18-vuotta, vuosia myös ghettolähiöissä mikä tarkoittaa sitä että ne ovat täynnä muslimeita. Ja sanon tosiaan ihan kokemuksen perusteella, että mitä vähemmän täällä on muslimeita, sitä parempi se on.

Voisin kirjoittaa paljonkin kokemuksistani siellä muslimien keskellä aikanaan asuessani, vaan antaa olla. Mutta tuoretta tietoa Ruotsin mamuongelmista saa kyllä, ja ne ovatkin todella pahat. Sitten tietämättömät voisivat lukea vaikka ruotsissa asuvan ex-muslimin Mona Walterin kirjoituksia islamista ja siitä kuinka Ruotsi islamisoituu jne. Jopa Ruotsin vihreiden ex-kansanedustaja varoitti Ruotsin islamisoitumisesta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Natsipropaganda puhui 1930-luvulla samaan sävyyn juutalaisista. Mieti, mihin se päättyi. Minä olen muuten asunut Skärholmenissa vuoden, siellä ei ollut ongelmia, mitä nyt juopot suomalaiset välillä pitivät meteliä.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Mielestäni on aika hölmöä tässä yhteydessä puhua juutalaisista ja natsipropagandasta, eihän tässä mistään sellaisesta ole kyse. Mutta siitä vaan ei pääse, että muslimit aiheuttavat paljon ongelmia ruotsissa. Sharia-partiot kiertää näissä ghettolähiöissä, ja "väärin" puettuja musliminaisia "ohjeistetaan" pukeutumaan oikein jne. Ja nythän uusi tutkimus näytti että naisten turvattomuuden tunne on rajusti kasvanut parin vuoden aikana ruotsissa, ja monet naiset eivät enää mene illalla ulos. Eivätkä he tietenkään pelkää ruotsalaisia tai sikäläisiä suomalaisia, ihan muusta porukasta on kyse.

Pitäisi varmistaa että täällä ei pääse meneen samaan malliin kuin naapurissa.

Juuso Hämäläinen Vastaus kommenttiin #116

Tätähän eivät suomalaiset naiviuttaan ymmärrä. Eivät tiedä mitä islamin avulla levitetään kaikkialla maailmassa. Ihan turha puhua meidän fasismistamme, rasisteista ja vihapuhujista. Ne löytyvät kyllä ihan näiden joukosta, joita monet onnettomat eurooppalaiset "älyköt" yrittävät sokeasti puolustaa.

Olen kolunnut useimmat muslimimaat, joissa sovelletaan islamia tunnollisesti. Se maailma on suoraan ensimmäiseltä vuosituhannelta. Vaikka siellä ajettaisiin uusimmilla premium-autoilla ja hypelöitäisiin viimeisimpiä kännymalleja. Ikävä kyllä useimmissa kuljetaan likaisissa rääsyissä hökkelikylissä ja tehdään asioita, joita turha tässä toistaa. Ne eivät mieltä ylennä. Olen käynyt moskeijoissa ja kuunnellut pappien opetuksia, jotka ovat pahimman luokan vihapuhetta. Olen ollut torin laidassa katsomassa, kun lapselta lähtee kämmen. Näpistyksestä. Olen ollut vieressä kun uskonnollinen poliisi lyö kauppakeskuksessa naista, joka ei noudata pukeutumissääntöjä. Ei ole mukavaa katsoa orjatyössä olevia rakennusmiehiä, joilla rankka ruumiillinen työ ilman suojaa yli 45C helteessä.

Fundamentalistisiin oppeihin liittyy suuri vaara. Jo siksi, että ne kieltävät kaiken keskustelun. Omiltaan sekä ulkopuolisilta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #127

Luulisi tosiaan, että fundamentalistioppien parissa kasvanut Tynkkynenkin vastustaisi niitä, eikä innostuisi tavallisten ihmisten syyllistämisestä ja karkottamisesta.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #127

Hyvä kommentti! Ja tämä poliittinen islam leviää jatkuvasti ruotsissakin, ja ilman muuta sitä yritetään levittää myös täällä. Muistan kun 90-luvulla Tukholmassa eräs työkaverini joka oli egyptiläinen mies mutta kristitty, hän sanoi minulle että Ruotsi on tehnyt peruuttamattoman virheen avatessaan ovet muslimeille. Kun kysyin häneltä näistä "maallistuneista" muslimeista ruotsissa, niin kaveri sanoi että heillä ei ole mitään väliä. Sillä valtaa käyttää aina se kova kiihko-islamilainen klikki, ja jos he täyden vallan saavat niin maallistuneiden on toteltava heitä. Tai sitten heille käy huonosti, on vaan kaksi vaihtoehtoa. Minä pidän kyllä tätä Egyptissä syntynyttä ja kasvanutta kristittyä kaveria, todellisena islamin asiantuntijana. Hänhän sen on itse nähnyt ja kokenut Egyptissä.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Minulla on ollut juutalaisia ystävinä yli 40 vuotta ja inhoan fasismia. Kannattaa muistaa mitä mm puolalaiset tekivät saksan-kieli-vähemmistöille (tappoivat, kiduttivat yms) ja minkälaiset edut ko natzi järjesti pois lamasta työväestölle.

Kunnes Hitler onnistui pääsemään hirmuvaltiaaksi ja suur-rikolliseksi sekä maailman merkittävimmäksi kansanmurhaajaksi Stalinin ohella.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Sebastian Tynkkynen on kuin "Peter Pan" poika joka ei halua kasvaa aikuiseksi, siinä kaikki.

Juuso Hämäläinen

Kerro nyt meille aikuisen oikeasti mitä tiedät muslimimaailmasta ja islamin soveltamisesta nykymaailmassa. Oletko niitä maita paljon nähnyt, niissä asunut ja niiden uskonnon opetukseen tutustunut?

Onko sinulla jotain antaa tämän asian keskusteluun muuta kuin lapsellisuuteen liittyvät naivit heitot? Onko muuta tietoon ja kokemukseen perustuvaa eikä vain fasismi, tasa-arvo ja rasismi- höpinöitä ilman sisältöä ja perusteita.

Täytyy suomalaisen suvakin vähän käyttää päätään ja miettiä, miksi Englannin kokoisen valtion kansa halusi eroon siirtolaisvirroista. Oliko siihen jokin kokemusperäinen syy kenties, joka muutti 150 vuotta siirtolaisia auliisti vastaanottaneen kansan. Oliko syynä rasismi tai fasismi. Kyllä pääsyy oli nimenomaan islamisaation jo näkyvät haitat, terrori ja tulevien pelko. Kysy briteiltä jos osaat englantia.

Tästä Tynkkynen varoittaa omalla tyylillään. Mutta hänen asiansa on paljon enemmän kuin sinun pinnallinen näkemyksesi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Puolet briteistä vastusti Euroopan unionia. On hupaisahkoa liittää tämä jonkin uskonnon pelkoon.

Vainoharhaisempi kansanpuolisko vain kuvitteli, että työttömyys johtuu siirtolaisista, tulevat mistä hyvänsä.

Juuso Hämäläinen Vastaus kommenttiin #129

Ei se noin mennyt. Et ole perillä mitä mitä britit miettivät. Sama kuin väittäisit naisten välttävän voita vain, koska he eivät pidä voista. Se on seuraus siitä, että he pelkäävät lihoavansa.

Britit halusivat pois EUsta nimenomaan, koska EU ei antanut briteille oikeutta valvoa maahantulijoiden määrää ja laatua. Määrääkin suurempi ongelma oli laadunvalvonta, josta olisi täytynyt luopua. Vaaralliset tulijat ovat jo pitkään aiheuttaneet briteille harmaita hiuksia. Näistä eniten islamistit.

EU rakensi ansan itselleen. Schengenin sopimus oli äärettömän typerä veto. Alunperin tavoite oli entisestään helpottaa EUn kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Se päätyi tähän hulluuteen, jossa ulkopuoliset voivat myös vapaasti seilata pitkin Eurooppaa, kunhan vain saavat itsensä tänne ujutettua. Papereitta ja laittomasti tulleet, pakolaisista vaarallisiin rikollisiin ovat vapaita liikkeissään. Kukaan ei heitä kontrolloi muuta kuin EUn rajoilla.

Tämä oli nyt päivänselvä ongelma, kun puhut brittien kanssa. Lisäksi ei pidetä siitä, että nämä samat ryhmät lisääntyvät yli tuplatahtiin kantaväestöön nähden. Koska on epäselvää sopeutuvatko islamistien tulevat polvet brittien lakeihin ja tapoihin niin britit perustellusti ovat huolissaan. Islamistit eivät nimittäin ole osoittaneet mitään halua sopeutua Englantiin ja muuttaa oppejaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #145

Varmasti monet kiroavat Schengenin sopimusta, mutta miksi se korpeaisi erityisesti brittejä?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #145

Näin puhuu nimimerkki "olen psykiatri, joka on keskustellut kaikkien äänestäneiden brittien kanssa".

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Periaatetasolla voi pohdiskella kansakunnan tilaa hieman laajemmin. Suomi taitaa nyt noudattaa ikään kuin Brasilian lipun iskusanoja: "Järjestys ja edistys".

Huolettaa kysymys: Ylläpidetäänkö järjestystä valikoivilla tuomioilla ja edistystä rajoittamalla sananvapautta? Joskus liukumaa demokratiasta totalitarismiin ei aina huomata ajoissa...

Venäjällä liikaa tietävälle loikkarille tarjotaan Polonium-teetä, tyttörokkarit saavat pari vuotta, papit vaativat kuolemantuomioita ja journalisteja ammutaan kotiportaille.

Aluksihan "meillä oli unelma", mutta kun unelma ei toteutunut, huudetaan jo "peli poikki". Ja kun lasku sitten lopulta lankeaa maksettavaksi, onkin syyttävä sormi omassa suussa?
Kuinkas nyt tähän jouduttiin? Mihin tolkku unohtui?

Käyttäjän JaniLindroos kuva
Jani Lindroos

Mielestäni täällä sekoitetaan "iloiseesti" mitä tulkitaan Tynkkysen kirjoittaneen, ja mitä hän väittää yrittäneensä sanoa.

Mielestäni kirjotus (olisi lukenut ja muokannut paremmaksi) oli joko tarkoituksen kera tai ilman sellaista kirjoitettu niin, että siitä tuollaisen lievän tuomion minun oikeustajuni mukaan saattoi antaa. Joskin lakien ei tulisi olla noin epämääräisiä ja tulkinnanvarasia.

Mutta mielestäni vallan sivuutetaan keskustelu asiasta, että tiettyjä ristiriitoja on meidän lakien ja tapojen suhteen, verrattuna tiettyjen kyseisen uskonnon tulkintojen välillä, erityisesti joidenkin henkilöiden toimesta, ei kaikkien. Toki muitakin uskontoja historian saatossa on käytetty perusteena monenlaiseen toimintaan, että asia ei siinä mielessä varsinaisesti ole uusi.

Eli kysymys kuuluu onko "ylempänä ja ensisijaisesti noudatettavana" asiana
1) Suomen laki
2) Uskonnon opit ja kirjoitukset, tai niiden tulkinnat siltä osin, että niitä noudatetaan
3) Muiden uskomusten mukaan toimiminen

Mikäli kaikki ovat sitä mieltä, että vaihtoehto 1 on ja sen tulisi olla aina oikeas vastaus ei pitäisi mitäään väittelyä oikeastaan edes olla täällä kenenkään välillä.

Toimituksen poiminnat