Aleksi Hernesniemi

Vaarallisten ja väkivaltaisten uskontojen kieltäminen lailla

“Uskonnollinen yhdyskunta, joka viranomaisen varoituksesta huolimatta jatkaa kehottamista esimerkiksi joukkotuhontaan pyhissä kirjoituksissaan, on lakkautettava. Se on perusteltua ensinnäkin yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden kannalta, mutta myös lasten oikeuksien ja yksilönvapauksien toteutumisen vuoksi.”

 

Uskonnonvapauden määritelmä ymmärretään joskus väärin. Uskonnonvapautta on se, että jokainen voi uskoa tai olla uskomatta mihinkään yliluonnolliseen voimaan. Jokaisella on myös oikeus harjoittaa omaa uskoaan kenenkään ennalta estämättä. Sen sijaan uskonnonvapautta ei ole se, että yksilö pakottaa muita joko henkisen tai fyysisen väkivallan uhalla uskomaan samalla tavoin kuin itse. Uskonnonvapautta ei ole myöskään se, että joku pakottaa muita ihmisiä toteuttamaan rituaaleja, jotka kuuluvat hänen uskoonsa. Uskonnonvapautta ei ole myöskään esimerkiksi se, että toisia ihmisiä vahingoitetaan, koska oman uskon mukaan se on pyhää. Yhteiskunta päätyisi mielivaltaan, jos tämä tulkinta hyväksyttäisiin, sillä ihmiset voisivat muutoin alkaa vahingoittamaan toinen toisiaan uskontoonsa vedoten. Laki ja perusoikeudet menettäisivät merkityksensä. Uskonnonvapaus voi toteutua, kun kaikki yhteiskunnassa olevat uskonnolliset yhteisöt jakavat vastavuoroisuuden periaatteen: "Minä saan uskoa mihin haluan, ja sinä myös, emmekä kumpikaan tule uskonnon nimissä painostamaan toinen toistamme”. Uskonto, joka ei hyväksy vastavuoroisuutta, ja kehottaa esimerkiksi väkivaltaan muunuskoisia ja uskonnottomia kohtaan, on yhteensopimaton länsimaisen vapaan yhteiskunnan kanssa.

Suomessa on voimassa uskonnonvapauslaki (L 6.6.2003/453), jossa annetaan perusteet uskonnollisten yhdyskuntien toiminnalle. Lain 2 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan uskonnollisen yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Onko tämä pykälä lain kuollut kirjain? Osaako tai uskaltaako virkamies soveltaa näin ympäripyöreää lakia?

Jos yksityishenkilö kehottaa julkisesti ihmisiä ryhtymään rikokseen, siitä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi (RL 17:1). Mutta jos saman tekee uskonnollinen yhdyskunta julkaisemalla kehotuksen osana pyhää kirjoitusta (ja joka toimii inspiraationa yhdyskunnan jäsenille), ei välttämättä seuraa mitään. On huolestuttava tilanne, jos uskonnon varjolla voidaan esimerkiksi houkutella terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn rikokseen, valtiopetokseen, joukkotuhontaan tai muuhun rikokseen. Jos esimerkiksi uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena olisi pitkällä aikavälillä kumota Suomen valtiojärjestys ja asettaa tilalle oma teokraattinen hallintojärjestelmänsä, millä perusteella tällaista uskonnon harjoittamista voisi katsoa läpi sormien? Tällaisessa tilanteessa kyse ei ole enää pelkästään uskonnonvapaudesta vaan myös sisäisestä turvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä.

Lain pitää olla kaikille sama. On kohtuutonta, jos saman väitteen lausumisesta voi saada eri tuomiot riippuen siitä, kuuluuko väitteen esittäjä uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei. Juuri siksi pyhinä pidetyt kirjoitukset eivät voi nauttia sananvapauden erityissuojaa suhteessa yksityishenkilöiden tai yhteisöjen kirjalliseen julkaisutoimintaan, koska se on ristiriidassa yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. Uskonto ei voi toimia vapaudut vankilasta -korttina.

Vertailukohtaa voi hakea muualta lainsäädännöstä:

  • Yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta vastaa se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena. (L 13.6.2003/460, 12 §)

  • Tuomioistuin voi syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. (L 13.5.2011/463, 18 §)

  • Käräjäoikeus voi syyttäjän tai tutkinnanjohtajan hakemuksesta taikka sen hakemuksesta, jonka oikeutta asia koskee, määrätä tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan sakon uhalla estämään tallentamansa tiedon saannin, jos tieto on ilmeisesti sellainen, että sen sisällön pitäminen yleisön saatavilla tai sen välittäminen on säädetty rangaistavaksi tai korvausvastuun perusteeksi. (L 9.11.2014/917, 185 §)

  • Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä. (RL 5:5)

Jos uskonnollisessa yhdyskunnassa kehotetaan sokeasti seuraamaan väkivaltaan yllyttäviä kirjoituksia, ei pidä olla yllättynyt, jos siitä ennen pitkää seuraa kauheuksia. Jos joidenkin uskontojen piirissä tiedetään tapahtuvan rikoksia tai niihin valmistelua, olisi vastuutonta olla puuttumatta siihen. Erityisesti myös siksi, että uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu myös lapsia ja nuoria, joiden arvostelukyky ei ole vielä kehittynyt aikuisen tasolle, ja tämän johdosta he ovat erityisen alttiita aivopesulle. On ilmiselvää, että lapset eivät ole turvassa, jos he ajautuvat osaksi väkivaltaa ihannoivaa yhteisöä. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (60/1991) 3. artiklan 2 momentin mukaan “sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin”.

Suomen rikoslakia on terrorismin torjunnan osalta jo uudistettu, mutta uskonnonvapauslaki on tässä suhteessa unohdettu täysin. Tämä on kummallista, sillä uskonto voi olla potentiaalinen alusta radikalisoitumiselle ja terrorismille. Uskonnollisen ekstremismin uhka on tunnustettu muun muassa vuoden 2015 kansallisessa riskiarviossa (Sisäministeriön julkaisu 3/2016) sekä kansallisessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa (Sisäministeriön julkaisu 15/2016).

Uskonnollinen yhdyskunta, joka viranomaisen varoituksesta huolimatta jatkaa kehottamista esimerkiksi joukkotuhontaan pyhissä kirjoituksissaan, on lakkautettava. Se on perusteltua ensinnäkin yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden kannalta, mutta myös lasten oikeuksien ja yksilönvapauksien toteutumisen vuoksi. Vai onko jonkun mielestä lasten edun mukaista, jos he joutuvat kasvamaan ympäristössä, jossa levitetään väkivaltaista sanomaa? Vai onko jonkun mielestä ihmisoikeuksien puolustamista, että yhteiskunta ei puutu mitenkään, vaikka uskonnollisessa ryhmässä luotaisiin edellytykset terrorismille ja ihmisvihalle?

Edellä olevan johdosta ehdotan, että rikoslain 17 luvun 1 §:n tunnusmerkistö siirrettäisiin sovellettuna uskonnonvapauslain 2 lukuun uudeksi 7 a §:ksi. Tämän lisäksi lain 23 §:n 1 momenttiin lisättäisiin teknisluonteinen viittaus. Lakia sovellettaisiin jo olemassa oleviin uskonnollisiin yhdyskuntiin, ja tämän lisäksi uusia yhdyskuntia ei voisi rekisteröidä, mikäli ne toimisivat lain vastaisesti.

 

*****
 

Laki uskonnonvapauslain 2 luvun muuttamisesta

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

 

lisätään uskonnonvapauslain (453/2003) 2 lukuun uusi 7 a § sekä

 

muutetaan uskonnonvapauslain 2 luvun 23 §:n 1 momentti, seuraavasti:

 

2 luku

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat


 

7 a §

 

Yhdyskunnan toiminnan laillisuus

 

  Uskonnollisen yhdyskunnan julkaisut, pyhinä pidetyt kirjoitukset tai muut yksilöidyt pyhinä pidetyt vakiintuneet toiminnan perusteet eivät saa kehottaa tai houkutella rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu

  1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai

  2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta. 

23 §

 

Asiantuntijalautakunta

 

  Opetusministeriö asettaa neljän vuoden toimikaudeksi ministeriön yhteydessä toimivan asiantuntijalautakunnan, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunto siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot 7 §:n ja 7 a §:n mukaisia. Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ennen rekisteröimistä pyytää edellä tarkoitettu lausunto uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoituksesta, yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevasta muutosilmoituksesta sekä vastaavista ennakkotarkastushakemuksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           

––––––––––

 

  Tämä laki tulee voimaan __ päivänä __ kuuta 20 __.

 

  Helsingissä __ päivänä __ kuuta 20 __.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (43 kommenttia)

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

On hienoa, että puolueen jonka jäsenet jatkuvasti väärinymmärtävät sananvapauden käsitettä, näkyvä nuorisotoimija nyt ehdottaa uskonnonvapaudesta luopumista.

Tässä on nyt sitä äärimmäisen kuuluisaa ironiaa hyvät ihmiset. Tässä on sitä itseään.

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

T.K:"..näkyvä nuorisotoimija nyt ehdottaa uskonnonvapaudesta luopumista."

Ettei nyt TK olisi se väärinymmärtäjä? Itse en ainakaan löydä blogista tuollaista kohtaa.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Totta.

Olisi pitänyt kirjoittaa vaikkapa "Ehdottaa merkittäviä kavennuksia perustuslailliseen uskonnonvapauteen ja järjestäytymisvapauteen".

Myönnän virheeni korjauksen kera.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Mitähän tämä muuten tarkoittaisi käytännössä, kun laki koskisi rekisteröityjä yhdyskuntia. Eli tarvittaessa ajettaisiin nyt tämän lain myötä vaikkapa uskonto X:n edustajat maan alle harjoittamaan uskontoaan? Tässähän sitä vasta oiva keino vähentää muuten minkä tahansa ryhmän radikalisoitumista.

Tuleepa mieleen muuten muutamakin esimerkki historiasta, kun tällaista on yritetty...

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

T.K:" Eli tarvittaessa ajettaisiin nyt tämän lain myötä vaikkapa uskonto X:n edustajat maan alle.."

Tai sitten uskonto Xn edustajat voivat muuttaa uskontoaan sellaiseksi, ettei se ole epäsuhdassa toisten uskontojen, tahi lainkuuliaisuuden kanssa.
En nyt oikein osaa paremmin tätä muotoilla, koska kesken jäänyt keskikoulu, mutta koska(kuten aiemmin jo todettu)TK erittäin valveutunut ja fiksu, niin ymmärtää varmaan pointtini.

Tästä "muuttamisesta" pari, kenties huonoa, esimerkkiä..mutta koska viime aikoina ollut ip-lehdissä ja niihin kiinnitin huomiota, niin menköön.

Malawissa hiv-positiivinen mies harjoitti seksiä teinityttöjen kanssa, koska "perinne".
Malawin presidentti määräsi miehen pidätettäväksi ja tiedottajansa suulla totesi; "Haluamme ylläpitää maamme monikulttuurisuutta, mutta emme voi hyväksyä haitallisia traditioita,"

Toinen sitten 60v saarnamies, joka olisi mennyt 6v tytön kanssa naimisiin. Ko. saarnamies pidätettiin. Tässäkin kyse "vanhoista tavoista" ja köyhyydestä jne.

Molemmat esimerkit nyt liittyvät nuoriin ja seksiin, mutta se ei ollut tarkoitus. Tarkoituksena oli osoittaa, että noissakin tapauksissa on joku "isompi herra" joka vastustaa noita traditioita ja sanoo että niille pitää laittaa stoppi.

Päivitetään siis uskonnot ja pyhät kirjat nykyaikaan ja jos jossain sivulla esim. käsketään päästämään vääräuskoiset päiviltä, niin muokataan se toiseen uskoon. Sieltä ylhäältä se oppi tulee ja siihen tarvitaan muutos, jos halutaan että edes jossain määrin nämä traditiot ja uskomukset lakkaavat. Ei sillä tavalla, että Hakkaraiselle annetaan sakot jos "kiihottaa ihmisryhmiä".

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Pyhien kirjojen päivittäminen on vähän typerä ajatus. Siinä tapauksessa meidän pitäisi yksiselitteisesti muuttaa kaikkien uskontojen kaikki sellaiset kohdat, joissa jollain tavalla rikotaan nykyisiä moraalisia normeja.

Aika vähän jäisi pyhiä kirjoituksia jäljelle.

Meillä taas on aika selkeät lait esimerkiksi avioliiton kohdalta. Toki omasta mielestäni se voitaisiin muuttaa vielä paremmaksi poistamalla kokonaan pois mahdollisuus alle 18-vuotiailta mennä naimisiin. Nykyäänhän se on vielä mahdollista erityisluvalla ja sitä käyttävät lähinnä... aivan oikein uskonnolliset lahkot.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #12
    «Toki omasta mielestäni se voitaisiin muuttaa vielä paremmaksi poistamalla kokonaan pois mahdollisuus alle 18-vuotiailta mennä naimisiin. Nykyäänhän se on vielä mahdollista erityisluvalla»

Erityisluvan saa painavista syistä. Ne painavat syyt eivät käsittääkseni ole uskonnollisia vaan painavat ihan mitattavasti muutaman kilogramman.

Avioinstituution olemassaolon ensisijainen tarkoitus on tukea vanhempien huoltosuhdetta lapsiinsa. Jos lapsen vanhemmat eivät saisi sitoutua parisuhteeseen ja huoltosuhteeseen valtion tunnustamana perheenä, instituutiossa ja laissa olisi jotain hyvin pahasti vialla.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Luultavasti kaikenlaiset islamistit ja poliittisen islamin kannattajat tulevat vastustamaan tätä kiihkeästi. http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2016/07...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Onneksi tätä ei juuri tarvitse vastustaa, koska se ei tule koskaan etenemään yhtään mihinkään.

Siitä kiitos perustuslaille.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Näkisin, että laittomuuksiin kehottavia uskonnollisia järjestöjä voisi verrata vaikka tähän: http://yle.fi/uutiset/helsingin_huumepoliisi_vaati...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #8

Toki jos meillä olisi sellaisia uskontoja, jotka rikoslain mukaan ovat järjestäytyneitä rikollisryhmiä.

"Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia."

En tiedä yhtäkään uskontoa, joka pyrkii tekemään aktiivisesti rikoksia.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #13

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yllytys

"Yllytys on rangaistavaa osallisuutta rikokseen. Yllyttäjä on rikoksen henkinen alkuunpanija, joka ei osallistu itse rikoksen tekemiseen. Suomessa yllyttäjää rangaistaan samoin kuin rikoksen tekijää."

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #14

Kuka on yllyttäjä?

Pyhän kirjoituksen kirjoittaja?

Saarnamies, joka JO NYKYISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN voi syyllistyä vaikkapa kansanryhmää vastaan kiihottamiseen?

Kirjastonhoitaja, joka kieltäytyy poistamasta kirjaa valikoimista fasistien vaatimuksista huolimatta?

Internet-palvelun tarjoaja, joka ei ole blokannut kirjoituksen kaikkia mahdollisia lähteitä?

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #15
Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #16

No kerroppa sitten ketä syyttää vaikka tilanteessa, jossa uskonnon X jäsen tekee selkeästi uskontoonsa nojaten rikoksen?

Kaikkia maassa olevia saman uskonnon pappeja tai pyhiä miehiä?

Jokaista samaan uskontokuntaan kuuluvaa?

Tuhansia vuosia sitten kuollutta profeettaa tai haamukirjailijaa?

Esimerkkejä, muuten tuo on pelkkää typerää sananhelinää.

Ainiin ja rikoslaissa ei puhuta mistään henkisestä alkuupanijasta.

5 § (13.6.2003/515)
Yllytys

Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #17

Sanoisin, että sitten kielletään/suljetaan kaikki ne järjestöt/seurakunnat/moskeijat, jotka ovat yllyttäneet/joissa on yllytetty kyseiseen rikokseen.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #21

Erinomaisen kivasti fasismiin luisuva tie.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #23

Edellisellä kommentilla tarkoitan tietysti sitä, että alkaa mennä aika tulkinnanvaraiseksi ja yleiselle tasolle tuo syyllistäminen ja syyttäminen. Samassahan pitäisi nimittäin rikoslain mukaan tuomita sitten yllytyksestä samanlaiseen tuomioon kuin tekijä. Sillä perusteella, kun tuota yllytystä olet käyttänyt pitäisi sulkea aika monta lähikuppilaa, joissa on joku pahoinpitelyitä ehdottanut.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #24

Kuppilavertaus ei toimi mitenkään.

Kokeile mieluummin tätä:

"The Department for Education has inserted new clauses into the model funding agreement for academies stipulating that its governors should demonstrate "fundamental British values", and giving the secretary of state powers to close schools if they do not comply."

https://www.theguardian.com/education/2014/jun/19/...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #27

Tottakai toimii. Sinun oma yllytysväitteesi yleistettynä on vain niin typerä ajatukseltaan, että sille toimivat myös typerät analogiat.

Tuo kouluhomma taas ei pelitä vertauksena Suomessa, koska meidän koulurahoitusjärjestelmämme, opetussuunnitelmamme ja noh... oikeastaan koko systeemi on täysin erilainen kuin Englannissa.

Tokihan silti voi aina levitellä uutisia, jotka tukee sitä omaa maailmankuvaa. Siitä tulee aina hyvä mieli itselle. Tai paha mieli, jos mieluummin sitä hakee.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #33

Ei toimi. Kuppilan pitäjän pitäisi olla jotenkin vastuussa asiasta.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #35

Eli jos vaikkapa temppelissä käy munkki kertomassa, kuinka kaikki muut kuin kaljupäät pitää tappaa niin se on ihan ok, koska se ei ole se temppelin pitäjä sitä yllytystä tehnyt?

Entäpäs jos se kuppilanpitäjä kuulee ja tietää näistä asioista joka päivä? Ei mitään vastuuta tapahtumista?

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #8

Jos uskontokunnan jäsenistä 0,01 % tulkitsee pyhiä kirjoituksia lainvastaisesti, niin kielletäänkö se?

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #28

Vastuussa on paikan johtajat ja sillä on merkitystä, mitä he tekevät.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #29

Fanaatikot ja kiihkoilijat harvemmin kuuntelevat edes uskontonsa johtajia, pitäväthän monet kristityksi itseään kutsuvat arkkipiisaa antikristuksena hänen liberaalin linjansa vuoksi.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #31

"Fanaatikot ja kiihkoilijat harvemmin kuuntelevat edes uskontonsa johtajia"

Olet väärässä.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #36
Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #38

Jostainhan ne radikaalit ajatukset tulevat, todennäköisimmin niiltä johtajilta.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #39

Arkkipiispan radikaalit ajatukset eivät tunnu uppoavan Päivi Räsäseen. Tätähän Korkman yritti sinulle kertoa.

Fundamentalistit ja fanaatikot eivät kuuntele kirkon johtoa. Isis ei tunnusta muslimikirkkojen päämiehiä uskonoppineina.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Uskonnon tai aatteen kieltäminen lailla todella loukkaa uskonnon ja mielipiteen vapautta. Eihän kommunismia + natsismia eli panfasismiakaan ole missään demokratiassa kai kielletty.

Riittäisikö keskeisen jihad-opin ja sen väkivaltaan ilmeisesti yllyttävien ja velvoittavasävyisten palkintoparatiisijakeiden luokitteleminen ihmisoikeuksien vastaiseksi poliittiseksi ideologiaksi ja toimintaohjeistona lainvastaiseksi rikokseen ja joukkotuhontaan yllyttämiseksi sen lisäksi että ovat hengellisessä mielessä ns. saatanallisia jakeita?

Yhteisten järkytysten keskellä on tullut pol.korr. hokemaksi huutaa omia poliittisia vastustajia syytellen, että 'älkää huudelko ja twiittailko, koska pelonlietsonta hyödyttää islamisteja'. Tunnustuksellisen miekkalähetyspelonlietsonnan ideologiapohjasta vaikenemisen hyödyt ovat varmaan nekin ajan oloon rajalliset. Ihmereseptien niukkuuden vallitessa voisi vähin äänin kokeilla vaikka hyvin perusteltua ja maltilla harkittua kansalaisaloitetta, joka kelpaa kopioida globaaliinkin käyttöön - ks. Husun blogin kommentti: http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Kansalaisaloiteluonnos: Pyhän sodan jakeet pois koraanista Suomessa ja EU:ssa - http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220319-k...

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Kyllä kai väkivaltaan yllyttämisestä tai kiihottamisesta voidaan tuomita Suomessa. Jos taas uskontojen ja aatteiden ideologista sisältöä ruvetaan tarkastelemaan, niin silloin kyllä myös kristinusko ja moni maallinen ideologia on kiellettävien listalla. Kristinuskossahan kannatetaan maallisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamista väkivalloin lopun aikojen koittaessa.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Empä ole lain kanssa joutunut kahnauksiin niin että kokemusta ei isommin ole mutta kuitenkin.
-

"yhdyskunnan julkaisut, pyhinä pidetyt kirjoitukset tai muut yksilöidyt pyhinä pidetyt vakiintuneet toiminnan perusteet eivät saa kehottaa tai houkutella rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu

1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai

2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta."
-

Tuommoisen jos nykyinen laki hyväksyy ilman rangaistuksia niin täytyy kyllä ihmetellä miksei tällaista muutosesitystä ei ole jo aiemmin tehty. Luulisi olevan enempikin luonnollista ettei myöskään yhdistykset ja muuta vastaavat saa dokumenteissaan yllyttää rikokseen.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Voi että noi persut jaksaa, eipä ole Suomessa huolta mistään, kun riittää virtaa tällaisten aivan älyttömien ideoiden ehdottamiseen.

Kaipa nyt jokainen hiukankaan järjellinen olento ymmärtää, että koskaan ei tuollaista tulla toimeenpanemaan, olisi parempi, jos ei ihan kokonaan itseään häpäisisi näillä älyttömillä ulostuloilla.

Tietysti se on hyvä mielenterveyden kannalta, että pohtii syntyjä syviä, ja hyvä, että on joku kanava missä saa purkaa mieltään.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Tää menee onneksi näiden ''nuorisojärjestöjen'' älyttömien ideoiden kategoriaan. :)

Mikähän siinä on, että lähes kaikkien puolueiden nuorisojärjestöt päästävät vuorotellen ilmoille mitä ihmeellisimpiä aivopieruja.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Taitaa monissa uskonnoissa ja ideologioissa olla piirteitä, joiden perusteella voitaisiin väkivalta perustella.

Tulee näiltä persunuorilta sellaisia älynväläyksiä, että en ihmettilisi jos joku vielä ehdottaisi tosissaan keskitysleirejä kaasukammioineen.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

"Uskonnollinen yhdyskunta, joka viranomaisen varoituksesta huolimatta jatkaa kehottamista esimerkiksi joukkotuhontaan pyhissä kirjoituksissaan, on lakkautettava."

Jaha, siinä lähtivät sitten tästä maasta kaikki uskontokunnat, joiden pyhiin kirjoituksiin kuuluu Vanha Testamentti.

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

J.J:"Jaha, siinä lähtivät sitten tästä maasta kaikki uskontokunnat, joiden pyhiin kirjoituksiin kuuluu Vanha Testamentti."

Mistä hvetistä noita tohtorinpapereita saa tilattua? Ei noita varmaan ole lukemalla hankittu?
Jos nyt lähdetään niistä joista selkeää "haittaa", tahi tiedetään että aiheuttanut ongelmia viime aikoina. En itse ainakaan muista että ihan yhtä paljon olisi kristityt olleet tapetilla, kuin eräs toinen uskonto. Ja juu..tiedän Breivikin, ei tarvitse siitä muistuttaa.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

No etkö nyt osaa itse lukea? Ei tässä mistään tilastoilla todennettavasta haitasta tai ongelmista puhuttu. Hernesniemi esitti ihan yksiselitteisesti, että jos uskonnon pyhissä kirjoituksissa yllytetään joukkotuhontaan, niin uskonto pitää kieltää. Jos viitsit vilkaista Mooseksen kirjoihin, niin siellä on heti sensuurikamaa.

Tohtorin paperit saa kirjoittamalla ja julkaisemalla. Tee perässä, jos meinaat, että helppoa on.

Käyttäjän milkoaikio kuva
Milko Aikio

Tämän takia en voi enää kuulua persuihin. Ääriajattelu on puolueessa niin laajalle levinnyttä, että suorastaan hirvittää. Pidin ennen Hernesniemeä fiksuna ihmisenä, mutta olin näköjään väärässä.

Käyttäjän JuhaKajander1 kuva
Juha Kajander

Uskonnon (tai sen harjoittamisen) kieltäminen ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan lakkauttaminen ovat eri asioita. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan statuksen menettäminen saattaa kyllä vaikeuttaa kyseisen uskonnon harjoittamista.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Eikös siellä kotikonnuillasi Kannuksen lähistöllä ole aika voimakas lestadiolaisuus ja herännäisyysliike? He ovat julkisesti kehottaneet esimerkiksi piiskaamaan lapsia kotikasvatuksessa ja tiettävästi myös todistetusti ryhmänä pyrkineet salailemaan liikkeen piirissä esiintulleita insestitapauksia j.n.e. Voisi herättää aika suuria reaktioita ja kansalaistottelemattomuutta, jos lestadiolaisuus lailla kiellettäisiin tykkänään.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Ja Raamattukin sisältää monia väkivaltaan ja tappamiseen kehottavia kohtia, joten Kristinuskokin tulisi kieltää jos tällainen laki pääsisi läpi.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

On mielenkiintoista seurata, minkälaisista ajatusrakennelmista totalitarismi voi syntyä. Tämä kirjoitus tarjosi yhden hyvän esimerkin. Vastaavia sinällään rationaalisia päättelyitä on epäilemättä tehty myös islamilaisissa teokratioissa. Ainoana erona on päättelyn viitekehys, se järjestelmä mitä päättelyllä "puolustetaan". Tässä kirjoituksessa on ironista se, miten järjestelmän puolustamisella murennetaan sitä.

Useimmille lukijoille lienee selvää, että on merkittävä ero uskonnollisten tekstien ja niiden tulkintojen ja käytännön välillä. Kristinuskon historia ja nykytilanne tarjoavat meille tästä ehkä parhaiten tuntemamme esimerkkiaineiston. Uskonnollisten tekstien ja varsinkaan uskontojen kieltäminen on historian valossa vähintään onneton ajatus. Jos se koskaan voi toimia, siitä tulee peräti vaarallinen.

Uskontoja vähänkään ymmärtävä näkee nopeasti, ettei uskonnoissa ole lainkaan keskeisesti kyse kirjoitusten sisällöstä. Uskonnollisuus syntyy sosiaalipsykologisista ilmiöistä, kuten ryhmäidentiteetistä ja moraali-identiteetistä, joiden muodostuminen ja käyttö määrittävät asemaamme yhteisöissämme.

Kirjoituksia kyllä käytetään erityisesti moraali-identiteetin vahvistamiseen, mutta kuten kristinuskon tarjoamista esimerkeistä olemme saaneet oppia, tämä on monimutkaista. Voidaan lukea tekstejä sellaisenaan tai voidaan nähdä ne historiallisten tilanteiden asiayhteydessä ja tämän päivän tilanteessa kaivaa jotain syvempää periaatetta.

Sinällään, koska fundamentalistinen tulkinta perustuu suorempaan ja suppeampaan määrään alkutekstejä, se epäilemättä tarjoaa oppimattomille helppokäyttöisen vasaran millä paukuttaa. Se epäilemättä synnyttää paitsi terroristeja, myös sekalaisen joukon saarnaajia ja uskonpuolustajia, joita täällä Puheenvuorossakin näkee lähes päivittäin.

Tämä sosiaalisesti heikkoon asemaan nuoruudessaan joutuneiden paneutuminen sekä uskonnolliseen fundamentalismiin että maahanmuuttovastaisuuteen on mielenkiintoinen aihe.

Toimituksen poiminnat